Icke-formellt lärande

Lärandet genom icke-formella metoder ska genomsyra alla projekt inom Erasmus+ Ung och Aktiv. Det är viktigt att veta vad det innebär när ni ska ansöka om bidrag.

Tre olika former av lärande

Det finns tre olika former av lärande. Formellt lärande, informellt lärande och icke-formellt lärande.

Formellt lärande
Formellt lärande är det lärande som sker inom skolans värld. Från förskola till universitet. Lärandet betygsätts av en lärare och följer kursplaner samt har oftast ämnesspecifika ingångar, som exempelvis geografi, matematik och engelska. Formellt lärande inom Erasmus+ utbildningsdel - har UHR hand om

Informellt lärande
Informellt lärande är det lärande som sker spontant och oplanerat, exempelvis när man fikar och har rast.

Icke-formellt lärande
Icke-formellt lärande är det lärande som sker utanför skolan, alltså det som sker på fritiden fast i organiserade former. Det inkluderar bland annat alla former av volontärt arbete.

Det finns ett syfte med aktiviteten, men det är personen som lär sig som bestämmer vad den ska lära sig, hur det ska gå till och sedan i slutändan utvärderar vad den här lärt sig.

Ofta finns ledare med men den fungerar mer som coach och rådger i lärandeprocessen än som betygsättande lärare.

Inom det icke-formella lärandet arbetar man tematiskt med tvärsektoriella frågor; exempelvis med miljö och hållbarhet, jämställdhet och migration.

Projekt inom Erasmus+ Ung och Aktiv ska bygga på ett inkluderande erfarenhetsutbyte där alla deltagare känner sig trygga och vågar delta fullt ut. Metoder för att skapa en inkluderande atmosfär är därför viktiga.

Projekt ska dessutom bygga på jämlikt lärande. Inom Erasmus+ Ung och Aktiv ska alla partners och deltagare bidra lika mycket, tanken är inte att en part i projektet ska utbilda en annan part. Delaktighet och förankring ska genomsyra hela projektet från förberedelser till genomförande och uppföljning.

Exempel på icke-formella lärandemetoder är bland annat; rollspel, friluftsaktiviteter, kontaktskapande aktiviteter, gruppdiskussioner och simulationsövningar. Projekt ska grundas på en interkulturell lärprocess som stimulerar kreativitet, aktivt deltagande och initiativtagande. Lärandet ska vara varierat och gärna ske i många olika miljöer och situationer, exempelvis via studiebesök, vara inomhus och/eller utomhus, i stadsmiljö och/eller i naturen.

Icke-formellt lärande inom Erasmus+ har MUCF hand om

Checklista för icke-formellt lärande i projekt

  • Projekt inom Erasmus+ Ung och Aktiv ska bygga på icke-formellt lärande.
  • Projekt där unga deltar ska i hög grad involvera dem i utformningen av projektet.
  • Youthpass ska användas inom projekt för att validera lärandet.

Tips på icke-formella lärandemetoder

Metoder du kan använda finns i SALTO-Youth toolbox

Tips och stöd om Youthpass

Verktyg för att förverkliga ungdomspolitiken

Erasmus+ Ung och Aktiv är ett verktyg för att förverkliga ungdomspolitiken inom EU. Det innebär att projekt inom programmet ska syfta till att stärka ungas förmåga och möjligheter att forma sina liv. Detta ska påverka utformningen av de icke-formella lärandemetoderna på så sätt att ledare och unga tillsammans ska utforma och bestämma vad som ska göras under projekt. Projekt ska ha en nära koppling till ungdomars behov, strävanden och intressen.

Internationell ungdomspolitik

Mervärde med icke-formellt lärande

  • Synliggöra och visa vikten av andra kompetenser än det man får betyg för i skolan, exempelvis social kompetens.
  • Prova nya metoder att lära sig saker på och att se nya sidor hos ungdomar och ungdomsledare.
  • Ha möjlighet att utgå från ungdomarnas intresse när målen för lärande sätts upp.
  • Unga som har utmaningar inom det formella lärandet kan lyftas särskilt.

Validera lärandet

En viktig del av den icke-formella lärandeprocessen är att utvärdera. Det kallas för att validera lärandet. Inom Erasmus+ Ung och Aktiv förväntas projekt använda sig av Youthpass, programmets verktyg för att validera lärandet och ta fram deltagarintyg. Projekt förväntas validera lärandet kontinuerligt under projektets genomförande genom olika former av icke-formella lärandemetoder.