Hälsofrämjande insatser riktade till romer

Bidrag till organisationer i det civila samhället för hälsofrämjande insatser riktade till romer.

Romska flaggan i blått, grönt och rött

Ansökan

Ansökan görs i Myndigheten för ungdoms- och civilsamhällesfrågors ansökningssystem.

Sista ansökningsdag var den 16 april 2019.

Ni kan söka bidraget

Bidraget kan sökas av organisationer inom det civila samhället (till exempel en ideell organisation). Bidrag får lämnas för projekt som personer med romsk språk- och kulturkompetens deltar i. Bidraget kan inte sökas av kommuner eller landsting.

Det här kan bidraget gå till

Bidraget kan gå till projekt som bidrar till att främja romers hälsa genom information, utbildning, aktiviteter och liknande. Bidraget kan inte gå till projekt som har utsatta EU/EES-medborgare som målgrupp.

Myndigheten för ungdoms- och civilsamhällesfrågors prioriteringar

Vi prioriterar projekt som:

  • genomförs tillsammans med en kommun eller ett landsting,

  • involverar romska flickor och kvinnor,

  • ger förutsättningar för långsiktiga effekter.

Våren 2019 prioriterar vi även projekt där:

  • kostnaden för projektet inte överstiger 150 000 kronor
  • projektet inte har några lönekostnader
  • projektet har max 50 000 kronor i arvodeskostnader (för t.ex. föreläsare, ambassadörer, experter)
  • det sökta beloppet används för aktiviteter.

Projektets längd

Projektet kan tidigast starta 3 månader efter sista ansökningsdag. Det måste starta under samma kalenderår som det ansöks inom och kan pågå i högst 12 månader.

Bidragets storlek

Myndigheten för ungdoms- och civilsamhällesfrågor (MUCF) har regeringens uppdrag att fördela cirka 2 miljoner kronor inom stödformen under 2019. Hur stort bidrag ni kan få beror på hur mycket ert projekt beräknas kosta och hur stor summa MUCF har kvar att fördela, totalt.

Stöd i ansökningsprocessen

Inför ansökansomgången 2019 erbjuder MUCF stöd i ansökningsprocessen till de organisationer som önskar söka projektbidraget. Generella frågor besvaras av ansvarig handläggare på telefonnummer 010-160 10 00 framförallt under förmiddagar.
För att få information om hur MUCF handlägger er projektansökan och vilka krav som ställs på den kan ni besöka följande sidor: