Hälsofrämjande insatser riktade till romer

Bidrag till organisationer i det civila samhället för hälsofrämjande insatser riktade till romer.

Romska flaggan

Ansökan

Sista ansökningsdag för 2019 är under våren och kommer snart att publiceras.

Ni kan söka bidraget

Bidraget kan sökas av organisationer inom det civila samhället (till exempel en ideell organisation). Bidrag får lämnas för projekt som personer med romsk språk- och kulturkompetens deltar i. Bidraget kan inte sökas av kommuner eller landsting.

Det här kan bidraget gå till

Bidraget kan gå till projekt som bidrar till att främja romers hälsa genom information, utbildning, aktiviteter och liknande. Bidraget kan inte gå till projekt som har utsatta EU/EES-medborgare som målgrupp.

Myndigheten för ungdoms- och civilsamhällesfrågors prioriteringar

Vi prioriterar projekt som:

  • genomförs tillsammans med en kommun eller ett landsting,

  • involverar romska flickor och kvinnor,

  • ger förutsättningar för långsiktiga effekter.

Våren 2018 prioriterar vi även projekt där:

  • kostnaden för projektet inte överstiger 150 000 kronor
  • projektet inte har några lönekostnader
  • projektet har max 50 000 kronor i arvodeskostnader (för t.ex. föreläsare, ambassadörer, experter)
  • det sökta beloppet används för aktiviteter.

Projektets längd

Projektet kan pågå i högst 12 månader.

Bidragets storlek

Hur stort bidrag ni får beror på hur mycket projektet kommer att kosta och hur mycket pengar som Myndigheten för ungdoms- och civilsamhällesfrågor har att fördela. 2018 hade MUCF 1,9 miljoner kronor att fördela i bidrag till hälsofrämjande insatser riktade till romer.