Grundskoleresultaten viktiga för ungas etablering på arbetsmarknaden

Myndigheten för ungdoms- och civilsamhällesfrågor (MUCF) har analyserat utvecklingen gällande ungas övergång mellan skola och arbetsliv. I den första delrapporten träder tydliga trender fram.

Rapporten Det stora steget

I veckan lämnades Det stora steget, den första delrapporten gällande ungas övergång mellan skola och arbete, in till utbildningsdepartementet.

Tre saker som MUCF vill lyfta för det fortsatta rapportarbetet är:

Resultaten i grundskolan påverkar senare etablering

De allra flesta från grundskolan, oavsett skolresultat, fortsätter studera på gymnasiet. Men det finns klara skillnader i etableringsgrad senare i livet mellan de elever som gick ut grundskolan med behörighet till gymnasiet och de som inte gjorde det.

Stora etableringssvårigheter efter genomgången gymnasiesärskola

Bland unga som gått ut gymnasiesärskolan är andelen som varken arbetar eller studerar i överväldigande majoritet vid 27 års ålder, 68 procent. Andelen som arbetar i samma ålder är 18 procent.

Tjejer studerar och killar jobbar

Oavsett ålder och genomgången skolform studerar tjejer i högre grad än killar medan killar i högre grad arbetar. Skillnaderna mellan könen består även över tid. Sannolikheten att ingå i UVAS är ungefär lika stor för båda könen, med en viss övervikt för tjejer. I intervjustudien påpekas att det finns svårigheter för aktörer att nå de tjejer som står särskilt långt ifrån arbetsmarknaden.

- Att få ett arbete och känna sig delaktig i samhället är något som alla unga vill. Den här studien är därför en bra pusselbit i att se hur samhället kan förenkla övergången från studier till arbete, säger Lena Nyberg, generaldirektör på MUCF.

Då utredningsarbetet pågår, och ska fortsätta i ytterligare ett och ett halvt år, ger resultaten i denna delrapport en bred, främst statistisk, grund över ungas övergångar från skolan. Utifrån denna grund kommer myndigheten att ytterligare fördjupa och utveckla sina analyser under den fortsatta utredningstiden.

- Vi ser redan nu vikten av att kraftsamla kring att alla unga ska gå ut grundskolan med behörighet till gymnasiet, då det påverkar möjligheten till att komma in på arbetsmarknaden, säger Lena Nyberg.

I uppdraget ingår även att titta extra på gymnasiesärskolan, och förutsättningarna för eleverna där att ta sig vidare in på arbetsmarknaden.

Nyhetsdatum: 
2017-03-01