Hoppa till huvudinnehåll
 

Frågor och svar om corona för civilsamhället

Vad är det för skillnad på rekommendation, råd och lag? Vad innebär pandemilagen i korthet? Och hur många personer får egentligen samlas i samma lokal? Detta och mycket ger vi svar på nedan.

Lagar, restriktioner och råd

Vad innebär de regionala restriktionerna? (uppdaterad 210602)
Förutom de nationella restriktionerna har vissa regioner extra restriktioner som gäller regionalt. På krisinformation.se kan du se efter vad som gäller i just din region.

Vad är det för skillnad på rekommendation, råd och lag? (uppdaterad 210215)
De olika begreppen har sitt ursprung antingen på rättslig eller saklig/vetenskaplig grund. Lagar, förordningar och föreskrifter är bindande och allmänna råd och rekommendationer är det inte. Läs mer på Folkhälsomyndigheten webbplats. 

Vad innebär pandemilagen i korthet? (uppdaterad 210215)
Den tillfälliga pandemilagen är en ramlag som gäller den 10 januari 2021-30 september 2021. Den ger bland annat större möjligheter för regeringen att införa bindande åtgärder som förhindrar smittspridning. Enligt den tillfälliga lagen kan regeringen och myndigheter införa begränsningar för verksamheter avseende

  • allmänna sammankomster och offentliga tillställningar
  • platser för fritids- eller kulturverksamhet
  • handelsplatser
  • kollektivtrafik och inrikes flygtrafik
  • användning eller upplåtelse av platser för privata sammankomster.

Länsstyrelserna har tillsynsansvar. Länsstyrelsen i Dalarna är samordnande.

Läs mer där vi har samlat information till civilsamhället. 

Folkhälsomyndighetens rekommendationer och allmänna råd kompletterar lagen och ska också alltid följas

Vad innebär Folkhälsomyndighetens allmänna råd och rekommendationer? (uppdaterad 210215)
Från och med 14 december 2020 gäller skärpta nationella föreskrifter och allmänna råd om allas ansvar att förhindra smitta av covid-19. De innebär att alla i samhället har en skyldighet att vidta åtgärder för att förhindra smittspridning.

Läs mer på Folkhälsomyndighetens sida ”Nationella allmänna råd och rekommendationer för att minska spridningen av covid-19”.

Civilsamhällets verksamheter

Hur många kan samlas inomhus respektive utomhus i olika lokaler? (uppdaterad 210805) Folkhälsomyndigheten har sammanställt en tabell som visar antal deltagare som får delta i ett arrangemang och vistas i olika typer av lokaler.

Folkhälsomyndigheten: Max antal deltagare i sammankomster och i olika lokaler 

Hur påverkas vår möjlighet att anordna verksamhet för personer som är vaccinerade? (uppdaterad 210503) Folkhälsomyndigheten har tagit fram rekommendationer för den som är vaccinerad som innebär vissa lättnader. Men det är fortfarande viktigt att hålla avstånd, tvätta händerna och hålla sig hemma om man känner sig sjuk.

Folkhälsomyndigheten: Anpassade rekommendationer för dig som är vaccinerad

Omfattas våra årsmöten, sammanträden och föreningsaktiviteter av pandemilagen? (uppdaterad 210805) Föreningens egna möten, till exempel årsmöte omfattas inte av bestämmelserna om platser för privata sammankomster, däremot kan de komma att omfattas av andra bestämmelser i pandemilagen beroende på dess syfte.

Vad gäller vad som ses som en privat sammankomst kan man förenklat säga att för en privat sammankomst ligger fokus på det sociala, varför just till exempel ett årsmöte inte omfattas. Däremot kan det komma att omfattas om det sedan hålls en middag eller liknande i anslutning till mötet.

Dopfika, spelturneringar och studentfester är andra exempel på sådant som anses vara en privat sammankomst medan till exempel ett föredrag eller ett styrelsemöte inte är det (ett föredrag skulle däremot kunna vara en allmän sammankomst om den är öppen för allmänheten).

Om verksamheten alltså definieras som en privata eller allmän sammankomst behöver ni följa pandemilagen och begränsningsförordningen (uppdaterad från 15 juli). I övrigt är det Folkhälsomyndighetens allmänna råd som gäller om att hålla avstånd.

Folkhälsomyndigheten: Max antal deltagare i sammankomster och i olika lokaler  

Vi kan inte hålla årsmöte som planerat. Går det bra att hålla årsmötet digitalt? (uppdaterad 2021-02-17) Om årsmötet kan genomföras på ett demokratiskt sätt (att medlemmar får möjlighet att rösta, att utse ledamöter till styrelse med mera) är det inga problem att årsmötet hålls digitalt. Är ni en ekonomisk förening eller samfällighet påverkas ni av den tillfälliga lag som antagits för att underlätta att hålla bolags- och föreningsstämmor. 

Bolagsverket: Tillfällig lag för att underlätta att hålla bolags- och föreningsstämmor 

Hur påverkas användningen av våra föreningslokaler av pandemilagen? (uppdaterad 210805)
Om de används för privata eller allmänna sammankomster reglerar pandemilagen och begränsningsförordningen (uppdaterad från 15 juli) hur många som får vara i lokalen. En lokal som bara hyrs ut några gånger per år (till exempel en bygdegård) kan komma att omfattas av regleringen om det är fråga om upplåtelse för en sådan privat sammankomst som reglerna omfattar.

Vad gäller vad som ses som en privat sammankomst kan man förenklat säga att för en privat sammankomst ligger fokus på det sociala, varför just till exempel ett årsmöte inte omfattas. Däremot kan det komma att omfattas om det sedan hålls en middag eller liknande i anslutning till mötet.

Dopfika, spelturneringar och studentfester är andra exempel på sådant som anses vara en privat sammankomst medan till exempel ett föredrag eller ett styrelsemöte inte är det (ett föredrag skulle däremot kunna vara en allmän sammankomst om den är öppen för allmänheten). I övrigt är det Folkhälsomyndighetens allmänna råd som gäller om att hålla avstånd. 

Folkhälsomyndigheten: Max antal deltagare i sammankomster och i olika lokaler

Länsstyrelsen: Tillsyn av den tillfälliga Covid-19-lagen

I pandemilagen nämns yrkesmässig verksamhet, vad betyder det? Kan föreningar omfattas av detta? (uppdaterad 210226) Med yrkesmässig verksamhet menas att verksamheten ska bedrivas med viss varaktighet och omfattning och ledning kan hämtas från 13 kap, 1 § inkomstskattelagen. Däremot finns inget krav på att verksamheten bedrivs i vinstsyfte. Även Ideella föreningar kan därför komma att omfattas medan rent privat verksamhet faller utanför. 

Källa: Länsstyrelsen Tillsyn av den tillfälliga covid‑19‑lagen 

Vi är osäkra på om vår verksamhet påverkas av pandemilagen, hur vet vi det? (uppdaterad 210602)
Aktuella begränsningar och åtgärder utifrån lagen hittar ni på Länsstyrelsen Dalarnas hemsida. Länsstyrelserna är tillsynsmyndighet och ser efter så att lagen följs, Länsstyrelsen i Dalarna är samordnande.

Fler detaljer om vad som gäller för de utpekade verksamheterna finns i Folkhälsomyndighetens föreskrift och allmänna råd om särskilda begränsningar för verksamheter.

Folkhälsomyndigheten har också tagit fram tillsynsvägledning för lagen. Här kan ni läsa mer om olika definitioner av det som nämns i lagen och hur de ska tolkas.

Regeringen, länsstyrelserna och i vissa fall utpekade myndigheter har möjlighet att meddela ytterligare föreskrifter som reglerar omfattningen av begränsningarna.

Folkhälsomyndigheten: Max antal deltagare i sammankomster och i olika lokaler

Folkhälsomyndigheten: Nationella allmänna råd och rekommendationer för att minska spridningen av covid-19 

Folkhälsomyndigheten: Tillsynsvägledning för verksamheter gällande covid-19-lagen 

Länsstyrelsen: Tillsyn av den tillfälliga covid-19-lagen 

Pandemilagen omfattar verksamhet som är öppen för allmänheten, vad innebär det? (uppdaterad 210215) Folkhälsomyndigheten slår fast att en grundläggande förutsättning för att föreskrifterna ska vara tillämpliga är att verksamheten är öppen för allmänheten. Bedömningen av om en plats är öppen för allmänheten är i många fall beroende av omständigheterna i det enskilda fallet. Här några exempel.

En verksamhet som bara riktar sig till exempelvis anställda är inte öppen för allmänheten.

Lokaler som används för insatser enligt LSS eller socialtjänstlagen, till exempel daglig verksamhet, omfattas inte.

Ett eventuellt krav på medlemskap i en förening för att kunna nyttja en gym- eller sportanläggning eller ett badhus medför inte att verksamheten faller utanför den föreslagna regleringen så länge som verksamheten vid anläggningen vänder sig till allmänheten.

Källa: Folkhälsomyndigheten 14 januari 2021. 

Kan vi fortsätta vår föreningsverksamhet inom idrott, kultur och fritid? (uppdaterad 2021-06-02)
Ja, men håll aktiviteterna utomhus när det är möjligt. Minimera antalet personer som närvarar samtidigt och undvik trängsel. Läs mer om detta i Folkhälsomyndighetens allmänna råd

Gäller pandemilagen när vi driver ett gym eller sportanläggning som förening? (uppdaterad 2021-02-17)
Ja. En grundläggande förutsättning för att Folkhälsomyndighetens föreskrifter ska vara tillämpliga är att verksamheten är öppen för allmänheten. Bedömningen av om en plats är öppen för allmänheten är i många fall beroende av omständigheterna i det enskilda fallet. Ett eventuellt krav på medlemskap i en förening för att kunna nyttja en gym- eller sportanläggning eller ett badhus medför inte att verksamheten faller utanför den föreslagna regleringen så länge som verksamheten vid anläggningen vänder sig till allmänheten.

Källa: Folkhälsomyndigheten.

Kan vi anordna tävlingar och matcher? (uppdaterad 210805) 

När man ordnar cuper, matcher eller tävlingar bör en riskbedömning alltid göras. Detta gäller i synnerhet när arrangören tar ställning till hur många deltagare som ska delta och hur många matcher eller tävlingar som ska ordnas.
Motion är viktigt för folkhälsan och träning är en prioriterad verksamhet även under pandemin särskilt för barn och unga. Med tanke på motionens betydelse för barn och ungas hälsa bedömer Folkhälsomyndigheten att träning kan ske i enlighet med Folkhälsomyndighetens föreskrifter och allmänna råd om allas ansvar och allmänna råd och föreskrifter inom ramen för pandemilagen. 
För evenemang som faller inom ordningslagen finns skarpa deltagargränser. Det är arrangörens ansvar att ta reda på vad som gäller för varje arrangemang.

Folkhälsomyndigheten Information till idrottsföreningar och träningsanläggningar om covid-19

Folkhälsomyndigheten: Läger och cuper sommaren 2021

Folkhälsomyndigheten: Folkhälsomyndighetens föreskrifter och allmänna råd om allas ansvar att förhindra smitta av covid-19

Kan vi planera lägerverksamhet för sommaren? (uppdaterad 210805)

Från 1 juli avråder inte längre Folkhälsomyndigheten från att anordna läger. Utgångspunkten är att anpassa aktiviteterna utifrån verksamhetens förutsättningar, till exempel om den är inomhus eller utomhus, lokalernas storlek och deltagare. 

Folkhälsomyndigheten: Läger och cuper sommaren 2021

Folkhälsomyndighetens föreskrifter och allmänna råd om allas ansvar att förhindra smitta av covid-19

Vad gäller vid körverksamhet under Covid-19 (uppdaterad 2021-02-03)
Det kan finnas en ökad risk för smittspridning av covid-19 i samband med körsång. Det beror på att salivdroppar sprids med större kraft när man sjunger. Dessutom står man ofta tätt tillsammans inomhus och övar under lång tid, vilket bidrar till att risken för smitta ökar.

Under coronapandemin har många körer pausat sin verksamhet eller funnit nya vägar att sjunga tillsammans, t.ex. utomhus, i mindre grupper, med större avstånd mellan deltagarna eller digitalt.

Det är viktigt att betona att verksamheterna själva ansvarar för att aktiviteterna kan ske enligt Folkhälsomyndighetens allmänna råd och att man gör en lokal riskbedömning. Smittfrihet kan aldrig garanteras utan risken för smittspridning kan endast minskas genom information och adekvata åtgärder.

Om ett tillfälle bedöms vara osäkert ur smittsynpunkt bör verksamhetsansvarig överväga att ställa in aktiviteten, alternativt vidta åtgärder som minskar risken för smitta. Om ett tillfälle upplevs osäkert ur smittsynpunkt för den enskilda individen bör man undvika att delta.

Folkhälsomyndighetens rekommendationer för körverksamhet angående Covid-19

Stöd och bidrag

Vilka stödpaket riktar sig till aktörer inom civilsamhället med anledning av coronavirusets spridning? (uppdaterad 2021-02-17) Regeringen har vidtagit flera åtgärder för att mildra de ekonomiska konsekvenserna av virusutbrottet. De flesta av åtgärderna är omfattar även aktörer inom civilsamhället.

MUCF uppdaterar kontinuerligt information om vilka stödåtgärder som är aktuella.

Hur påverkas MUCF:s projekt- och organisationsbidrag av coronaviruset? (uppdaterad 2020-05-25)
Vi får många samtal från organisationer som beviljats bidrag och som nu har svårt att genomföra planerade aktiviteter med anledning av coronaviruset. Vi har därför samlat information om hur MUCF hanterar de nationella statsbidragen under pandemin 

Vi har fått bidrag från MUCF till ett projekt där vi har tvingats ställa in ett antal aktiviteter. Kan vi genomföra andra aktiviteter istället? (uppdaterad 2020-06-01) 
Så länge de nya aktiviteterna är i linje med projektets och förordningens syfte går det bra att justera den ursprungliga planen. MUCF vill betona att ni i slutredovisningen av projektet tydligt måste ange vilken justering som har gjorts och varför.

Kan delar av organisationsbidraget från MUCF gå till att digitalisera verksamheten? (uppdaterad 2020-06-01) Det är tillåtet att använda bidragsmedel till att digitalisera verksamheten till exempel förbättra kontakten med medlemsföreningarna.

Vi kommer inte att kunna avsluta projektet inom utsatt tid, går det att förlänga projektet? (uppdaterad 2020-06-01)

Vid önskan om en förlängning av projekttiden ska kontaktpersonen för projektet kontakta handläggaren på MUCF för beslut om eventuell förlängning.

Vad räknas som näringsverksamhet? (uppdaterad 2020-06-26)
Till näringsverksamhet räknas aktiviteter som innehåller någon form av ekonomisk verksamhet, det vill säga verksamhet som föreningen tar betalt för utöver medlemsavgifter eller motsvarande. Exempel på verksamheter är secondhandförsäljning, läger, event.

Bokföringsnämndens material med mer information om näringsverksamhet på sidan 6.

MUCF:s arbete med anledning av coronavirusets spridning

Vad innebär MUCF:s regeringsuppdrag med anledning av coronavirusets spridning? (uppdaterad 2021-02-17) 
MUCF fick, med anledning av coronavirusets spridning, under våren 2020 i uppdrag av regeringen att sammanställa och sprida nödvändig information till organisationer inom civilsamhället. Detta uppdrag har förlängts och fortgår under 2021.

Det kan till exempel handla om information om hur statens generella stödinsatser påverkar civilsamhället, frågor om bidragsregler, uppskjutna årsmöten, arbetsgivarfrågor, idéburna aktörer i välfärden och tillämpningen av lagar och regler som rör civilsamhället.

Hur påverkas MUCF:s program Erasmus+ och Europeiska Solidaritetskåren av coronaviruset? (uppdaterad 2020-05-25) På grund av coronavirusets spridning är det just nu mycket svårt att genomföra internationella utbyten och samarbeten. Vi har sammanställt hur eu-programmen påverkas och råd till organisationer som genomför eller planerar att genomföra internationella projekt.

Hur har MUCF ställt om verksamheten och anpassat för digitala möten? (uppdaterad 2021-02-17 
MUCF har under 2020 arbetat fram olika digitala lösningar för konferenser, workshops och andra möten. Vi arbetar vidare med digitala arrangemang under 2021.

Ge exempel på myndighetsnätverk MUCF är med i? (uppdaterad 2021-02-17)]

  • Nätverk för bidragsgivande myndigheter. MUCF ingår i ett nätverk för bidragsgivande myndigheter. Nätverkets syfte är bland annat att ha dialog och samverka kring frågor gällande de bidrag som myndigheterna fördelar. I rådande situation med coronaviruset är nätverket och dialogen extra viktig; för att samarbeta, utbyta information och dela erfarenheter kring de utmaningar som civilsamhället står inför. För mer information om nätverket för bidragsgivande myndigheter, kontakta handläggare Anna Löving, anna.loving@mucf.se
  • Nätverk för civilsamhällesfrågor. MUCF har ett myndighetsnätverk för civilsamhällesfrågor och har en kontinuerlig dialog med myndigheterna i nätverket. I rådande situation med coronaviruset är nätverket och dialogen extra viktig; för att samarbeta, utbyta information och dela erfarenheter kring de utmaningar som civilsamhället står inför. För mer information om myndighetsnätverket, kontakta utvecklingsledare Jorge María Londoño, jorge.maria.londono@mucf.se.

Feedback

MUCF, nationellt kontor för EU-programmen: