Forskning och kunskap

Vi tar fram och sprider kunskap om det civila samhället till myndigheter och kommuner. Det gör vi genom seminarier, nätverk och i rapporter. Vi fördelar även forskningsstöd till studier om det civila samhället.

Forskningsbidrag

Forskare kan söka bidrag för studier om det civila samhällets utveckling, organisering och samspel med övriga samhället. Myndigheten för ungdoms- och civilsamhällesfrågor har utsett en vetenskaplig beredningsgrupp som granskar ansökningarna. Myndigheten beslutar sedan vilka som får bidraget som totalt är på drygt 3 miljoner kronor.

Ta fram och sprida kunskap

Vi kartlägger och sprider kunskap om det civila samhället och identifierar eventuella kunskapsluckor. Vi sprider kunskapen genom rapporter, webbplatsen Civsam.se och konferenser. Vi arrangerar även en årlig nationell kunskapskonferens om civila samhället för politiker och tjänstemän från myndigheter, regioner och kommuner samt högskoleutbildningen Civila samhället i samhället.

Nätverk och samverkan

Vi sammankallar ett nätverk av nationella myndigheter några gånger per år för att dela kunskap och erfarenheter och för att stödja varandra i arbetet med politiken för det civila samhället. Vi har även en bred referensgrupp med forskare, organisationer, kommuner och myndigheter i arbetet med att ta fram och sprida kunskap.

Myndighetsnätverk för civilsamhällesfrågor