Förenings- och mötesfriheten

Föreningsfrihet kallas även organisationsfriheten. Föreningsfriheten innebär en rätt att tillhöra och bilda organisationer. Man har även friheten att stå utanför föreningar. Det kan i princip gälla vilken form av organisation eller intressegemenskap som helst. Föreningsfriheten är en grundläggande rättighet som återfinns bland annat i vår egen grundlag samt FN:s konvention om de medborgerliga och politiska rättigheterna.

Mötesfriheten är också grundlagsskyddad. Mötesfriheten ger rätt att anordna och vistas i sammankomst som har till syfte att upplysa och informera, yttra sin mening, framföra ett konstnärligt verk och liknande.

En viktig tanke med detta rättighetsskydd, som har historiska rötter åtminstone tillbaka till rättighetsurkunder på 1600-talet, har från början varit att värna demokratin och den fria åsiktsbildningen genom att garantera bland annat åsiktsfrihet, yttrandefrihet, tryckfrihet, religionsfrihet, mötesfrihet och föreningsfrihet samt den enskildes personliga säkerhet. Mänskliga fri- och rättigheter av stor betydelse för det civila samhället garanteras både i den svenska grundlagen och i konventioner och andra internationella dokument om mänskliga rättigheter.