Fokus 19 – Om ungas inflytande på lokal nivå

Den här fokusrapporten har titeln ”Det vore ju kul om de frågade nån gång” och handlar om ungas möjligheter till inflytande på lokal nivå. Studien och rapporten är en del av MUCF:s uppföljning av de ungdomspolitiska målen. Syftet är att visa i vilken utsträckning ungdomspolitikens mål nås i praktiken när det gäller ungas delaktighet och inflytande.

Rapporten bygger på resultat från tre enkätundersökningar: MUCF:s nationella ungdomsenkät, myndighetens attityd- och värderingsstudie samt en enkät till Sveriges kommuner och regioner som MUCF har gjort i samverkan med Sveriges kommuner och landsting (SKL), Ungas politiska deltagande 2019. Rapporten baserar sig också på 24 fokusgruppsintervjuer med unga och tjänstepersoner från olika delar av landet.

Unga har olika bilder och erfarenhet av inflytande

Unga upplever sina möjligheter till inflytande på olika sätt. Många har en negativ bild när det handlar om att kunna få inflytande medan andra har en mer positiv bild om att de skulle kunna påverka om de vill och försöker. Unga, som har erfarenhet av att delta i olika typer av inflytandeverksamheter på lokal nivå, är överlag mer nöjda än de som inte har den erfarenheten. De har en större tilltro till det demokratiska systemet, vilket tydligt visar att kommunernas arbete för inflytande på lokal nivå är viktigt. 

Framgångsfaktorer, hinder och utmaningar

Arbetet, som kommunerna gör för att stärka ungas inflytande skiljer sig åt och är olika framgångsrikt. Slutsatsen är att det finns såväl framgångsfaktorer som hinder och utmaningar. 

Framgångsfaktorer

 • Tydligt utpekat ansvar
 • Mandat att arbeta med frågan
 • Engagemang och intresse för frågan
 • Kontinuitet och uthållighet
 • Implementering av lärdomar från projekt i ordinarie verksamhet
 • Anställda unga vuxna i verksamheten
 • Kritiskt förhållningssätt till den egna verksamheten
 • Visa tilltro och låt unga själva styra över verksamheten
 • Öppna forum ger mer heterogen grupp

Hinder och utmaningar   

 • Svårt att nå ut till unga och involvera dem i verksamheten
 • Vissa grupper av unga svåra att nå
 • Bristande intresse och kunskap om verksamheten i kommunen
 • Brister i återkoppling
 • Svårigheter att leva upp till förväntningar om inflytande

MUCF:s förslag för att öka ungas inflytande

MUCF presenterar ett antal förslag på hur ungas inflytande kan stärkas. De handlar om en fortsatt satsning på arbetet med skolval, statsbidrag till kommuner och regioner för satsningar som stärker ungas inflytande men också ta fram och sprida metoder för att stödja organisations- och verksamhetsutveckling lokalt. Vidare föreslår myndigheten en försöksverksamhet med sänkt rösträttsålder på kommunal nivå och att kommunerna ska ge invånare i alla kommuner möjlighet att lämna in medborgarförslag.

Ungas inflytande lokalt och regionalt

Tillsammans med SKR har MUCF undersökt ungas inflytande lokalt. Rapporten "Ungas inflytande – Ungas inflytande  i den lokala beslutsprocessen" bygger på enkätundersökningen Ungas politiska deltagande 2019. Enkäten skickades till samtliga kommuner och regioner med en svarsfrekvens på 84 procent. SKR skickade ut enkäten och MUCF sammanställde den till en rapport. Rapporten visar att tre av fyra kommuner har inflytandeforum för ungas inflytande. Den visar också att antalet inflytandeforum har ökat men att ungas möjlighet att delta vid beslut har minskat. De kommuner och regioner som svarat på enkäten beskriver i frisvar ett stort engagemang för ungas inflytande. Dock finns utmaningar, en av de stora utmaningarna är att det saknas styrdokument för arbetet med ungas inflytande. 

Ladda hem rapporten här: Det vore ju kul om de frågade någon gång