Flyktingmottagandet – det civila samhällets roll och villkor

Rapporten Flyktingmottagandet – det civila samhällets roll och villkor visar att det civila samhället har en nyckelroll i mottagandet och etableringen av nyanlända samt att de ideella föreningarna har stor kompetens och drivkraft i arbetet.

Foto på Ali Abdelzadeh

Under det senaste året har cirka 160 000 människor som befunnit sig på flykt kommit till Sverige.

– När många sökte sig till Sverige nästan samtidigt behövdes alla insatser – från myndigheter, föreningar, löst sammansatta nätverk, vänner och familjer. Alla gjorde skillnad! säger Ali Abdelzadeh, projektledare för rapporten.

– Föreningslivets och de enskilda människornas erfarenheter av arbetet kring flyktingmottagandet visar samtidigt att vi har mycket kvar att lära. För att på ett bättre sätt ta tillvara på allt engagemang och kompetens som finns bland människorna i vårt samhälle, så behöver vi stärka samordningen av insatserna och öka samverkan mellan offentlig sektor och det civila samhället, fortsätter Ali Abdelzadeh.

Offentlig sektor behöver mer kunskap och bli bättre på samverkan

Rapporten visar att företrädare i flera organisationer anser att medarbetare i statliga myndigheter, landsting, regioner och kommuner inte är tillräckligt bra på bemötande och samverkan. Och att samhällets resurser i arbetet med mottagande och integration av nyanlända skulle kunna användas mer effektivt genom bättre samordning i kommunerna.

Företrädarna anser också att tjänstemän i offentlig sektor inte har tillräcklig kunskap om organisationernas villkor och förutsättningar att driva sin verksamhet. Det kan handla om hur förändrade bidragsregler påverkar organisationernas arbete.

För att organisationerna ska kunna bidra mer i samhällsutvecklingen behöver dessa förutsättningar ses över. En möjlig väg är att förenkla regelverk och minska administrationen samt erbjuda mer långsiktiga ekonomiska villkor för det civila samhället. Det finns också behov av en utbildningssatsning av tjänstemän för att stärka dialogen och samverkan mellan civilsamhället och offentlig sektor.

Rapporten Flyktingmottagandet – det civila samhällets roll och villkor

Läs också vår tidigare rapport
Villkor för organisationer med social inriktning – Civila samhällets villkor 2015 med fokus på flyktingmottagande

Debattartikel publicerad i Dagens samhälle
Civilsamhället – en outnyttjad inkluderande kraft i samhället