EU:s ungdomsstrategi

Många av de utmaningar vi ser inom ungdomsområdet i Sverige, delar vi med andra länder. Vi inledde därför MUCF-dagarna med ett internationellt perspektiv och ställde oss frågan: Hur kan EU:s ungdomsstrategi göra nytta för Sveriges unga? 

Grafik med texten EU för unga!

Program

Dagens program för utskrift och delning

30 november - EU:s ungdomsstrategi.

Ungdomsstrategin utgår från EU:s ungdomsmål, vilka är satta av unga runt om i Europa. Genom att utgå från EU:s ungdomsstrategi säkerställer vi därför att arbetet utgår från ett ungdomsperspektiv. 

Vi konstaterar också att EU:s lagar och regler påverkar en stor del av vår vardag. Samtidigt råder, generellt sett, en låg kunskap om vad EU gör, hur EU fungerar och hur medborgare kan påverka det som sker i unionen. Vad innebär det om ungas deltagande i samhället inte omfattar den europeiska nivån? Om vi inte säkerställer att unga kan nyttja sina demokratiska rättigheter fullt ut? Får vi ett EU där ungas åsikter inte beaktas?

Den 30 november tar vi Bryssel till Sverige. Vi lyfter behovet om att prata om EU, vi tar de strategiska dokumenten och visar konkret hur de kan användas i din kommun, i din region.

EU-minister Hans Dahlgren inleder

Temadagen inleds med att EU-minister Hans Dahlgren håller ett kort inledningstal om bland annat varför vi behöver inkludera EU-frågor och ett EU-perspektiv i ungdomarbetet.

Vad är EU:s ungdomsstrategi?
- EU:s ungdomsstrategi är ett dokument som kan hjälpa oss att se de frågor vi arbetar med i ett större perspektiv. Strategin är antagen av alla EU:s medlemsstater och är också godkänd av ministerrådet. Genom att arbeta utifrån ett strategiskt dokument och uppsatta mål säkrar vi ett demokratiskt arbetssätt, säger MUCF:s Karin Persdotter, som håller i dagen.

I kontakt med tjänstepersoner i kommuner har det framkommit ett behov av strategier inom ungdomsområdet och särskilt inom det internationella ungdomsarbetet. EU:s ungdomsstrategi kan göra det enklare att öka förståelsen för vikten av det arbete som kommuner, civilsamhällesorganisationer, regioner och andra nätverk driver inom ungdomsområdet. Genom att grunda arbetet i den europeiska ungdomsstrategin kan statusen på detta arbete höjas. Trots att EU:s lagar och regler påverkar en stor del av vår vardag och vår verksamhet, visar forskning på en generellt låg kunskap om vad EU gör, hur EU fungerar och vilka möjligheter som finns att påverka EU-frågor.

- När vi talar om ungas möjlighet till deltagande i samhället behöver vi också tala om ungas deltagande i EU-frågor för att säkerställa att unga kan nyttja sina demokratiska rättigheter fullt ut, fortsätter Karin Perdotter.

 Hur kan EU:s ungdomsstrategi göra nytta för Sveriges unga?
- Strategin är kopplad till EU:s ungdomsmål. Målen är satta av unga i Europa under 2018, och visar vilka 11 mål unga vill att EU ska sträva emot. Syftet med strategin är att den ska hantera aktuella och kommande utmaningar som ungdomar runt om i Europa ställs inför, säger Karin Persdotter.

Strategin bygger på olika mål, principer, prioriteringar och åtgärder. Den syftar till att:

  • Engagera - handlar om att öka ungas möjligheter till att delta och påverka samhällsutvecklingen.
  • Sammanföra - handlar om att öka möten mellan unga genom användandet av Europeiska ungdomsprogrammen.
  • Stärka - handlar om att öka erkännandet för ungdomsarbetet och att skapa mötesplatser där unga kan få information och stöd.

- Den europeiska ungdomsstrategin syftar till att beskriva hur utmaningarna ska mötas och hur åtgärderna sedan ska följas upp genom handlingsplaner på europeisk och nationell nivå, säger Karin Persdotter.

Vad finns det för gemensamma utmaningar för unga i Europa?
-
De utmaningar som nämns i EU:s ungdomsstrategi är socioekonomiskt och demokratiskt utanförskap. Två utmaningar som ofta går hand i hand. Unga som möter socioekonomiska svårigheter har också svårare att delta och påverka samhällsutvecklingen. Under MUCF-dagarna kommer vi att ta upp olika ämnen som relaterar till flera av ungdomsmålen: att föra EU närmare ungdomarna (mål 1 och dag 1), inkluderande samhällen (mål 3 och dag 2), sysselsättning av god kvalitet för alla (mål 7 dag 3) och jämställdhet mellan alla kön (mål 2 och dag 4).

Hur är ungas intresse för EU-frågor?
Intresset för politik har ökat bland Sveriges unga, men få känner att de kan påverka. Det visar första delen av MUCF:s rapport Unga med attityd 2019. Rapporten visar också att stödet för ett fortsatt EU-medlemskap är stort bland unga. Nio av tio vill att Sverige stannar kvar i EU, och de flesta vill också att Sverige ska samarbeta mer med andra länder i Europa.

Får deltagarna med sig några konkreta tips som de kan använda i sin kommun eller region?
- De kommer att få exempel på hur ett strategiskt dokument som EU:s ungdomsstrategi kan anpassas och användas praktiskt i deltagarnas verksamheter på hemmaplan. De kommer att få exempel på konkreta aktiviteter som syftar till att engagera, sammanföra och stärka unga på lokal nivå, säger Karin Persdotter.