Ungas kunskap om EU

Myndigheten för ungdoms- och civilsamhällesfrågor har i uppdrag av regeringen att öka kunskapen och stärka delaktigheten i frågor om Europeiska unionen bland unga. 

I arbetet vänder vi oss primärt till personer som arbetar med eller möter unga i sin yrkesroll eller i en roll inom civilsamhället. Däribland fritidsledare, demokratilotsar, kommunala tjänstepersoner inom kultur-, social och arbetsmarknadsförvaltningar samt ungdomsföreningar och föreningar som arbetar riktat mot unga. Dessa aktörer kan benämnas som informatörer till unga.

Under hösten/vintern 2020 kommer vi att ta fram och erbjuda utbildningar och verktyg som kan användas i mötet med unga. 

Bakgrund till uppdraget

Flera av frågorna som diskuteras och beslutas om på EU-nivå påverkar vår vardag. Kunskapen om EU och vilka frågor som påverkas av EU är dock låg och en majoritet av svenska folket anser sig ha för låg kunskap för att kunna diskutera och engagera sig i EU-frågor och beslut. Samtidigt finns det ett tydligt samband mellan kunskap och delaktighet. Forskning har till exempel visat att kunskap påverkar valdeltagandet, i synnerhet hos unga människor. För att stärka det demokratiska deltagandet är det därför viktiga att öka kunskapen om EU.  

EU:s ungdomspolitik

Ungdomspolitiken inom EU har vuxit fram sedan början av 2000-talet. Målen för den är bland annat att skapa fler och lika möjligheter för alla ungdomar att få jobb och utbildning samt att främja ett aktivt medborgarskap. 

Uppdraget har en tydlig koppling till den europeiska ungdomsstrategin (2019 – 2027) i den meningen att uppdraget främjar ungas delaktighet och inflytande i samhällsutvecklingen vilket är ett av ungdomsstrategins tre huvudsakliga fokusområden.   

Europeiska ungdomsstrategin 2019–2027 

Programmen Erasmus+ och Europeiska Solidaritetskåren är två av EU:s verktyg för att genomföra den gemensamma europeiska ungdomspolitiken. Ungdomsdelen inom Erasmus+ (Erasmus+ Ung och Aktiv) erbjuder bland annat ungdomsutbyten, kompetensutveckling för personer som arbetar med unga och ungdomsdialog. Europeiska Solidaritetskåren erbjuder unga en möjlighet att vara volontärer, praktisera och genomföra solidaritetsprojekt. 

Erasmus+ Ung och Aktiv
Europeiska Solidaritetskåren