Ungas kunskap om EU

Myndigheten för ungdoms- och civilsamhällesfrågor har i uppdrag av regeringen att öka kunskapen och stärka delaktigheten i frågor om Europeiska unionen bland unga. 

I arbetet vänder vi oss primärt till personer som arbetar med eller möter unga i sin yrkesroll eller i en roll inom civilsamhället. Däribland fritidsledare, demokratilotsar, kommunala tjänstepersoner inom kultur-, social och arbetsmarknadsförvaltningar samt ungdomsföreningar och föreningar som arbetar riktat mot unga. Dessa aktörer kan benämnas som informatörer till unga. Inom ramen för uppdraget ska vi ta fram och erbjuda utbildningar och verktyg som kan användas i mötet med unga. 

Bland insatserna hösten/vintern 2019 finns fysiska utbildningstillfällen i Stockholm, Härnösand, Jönköping och Malmö som vi arrangerar i samverkan med Bromma folkhögskola. Vi kommer även att erbjuda en webbaserad utbildning som kan genomföras oavsett var en bor och när det passar. Ett digitalt utbildningsverktyg håller också på att tas fram. Verktyget ska på ett interaktivt och flexibelt sätt kunna användas av informatörerna för att sprida kunskap om EU till unga. 

Inom ramen för uppdraget har MUCF även fördelat aktivitetsbidrag till organisationer vid två tillfällen: Våren 2019 i samband med Europeiska Ungdomsveckan och inför valet till Europaparlamentet samt hösten 2019 för att fortsatt värna om ungas delaktighet i EU- och demokratifrågor även mellan valen. 

MUCF har stöttat LSU – Sveriges ungdomsorganisationer i arbetet med att digitalisera EU:s ungdomsdialog i Sverige där syftet är att samla in Sveriges unga röster till Europeiska kommissionens ungdomskonsultation som sker under en 18 månaders lång cykel.

LSU Röstresan genom EU 

Bakgrund till uppdraget

Flera av frågorna som diskuteras och beslutas om på EU-nivå påverkar vår vardag. Kunskapen om EU och vilka frågor som påverkas av EU är dock låg och en majoritet av svenska folket anser sig ha för låg kunskap för att kunna diskutera och engagera sig i EU-frågor och beslut. Samtidigt finns det ett tydligt samband mellan kunskap och delaktighet. Forskning har till exempel visat att kunskap påverkar valdeltagandet, i synnerhet hos unga människor. För att stärka det demokratiska deltagandet är det därför viktiga att öka kunskapen om EU.  

I MUCF:s rapport, Unga med attityd 2019, framgår även att intresset för politik har ökat bland Sveriges unga, men få anser sig kunna påverka. 

EU:s ungdomspolitik

Ungdomspolitiken inom EU har vuxit fram sedan början av 2000-talet. Målen för den är bland annat att skapa fler och lika möjligheter för alla ungdomar att få jobb och utbildning samt att främja ett aktivt medborgarskap. 

Uppdraget har en tydlig koppling till den europeiska ungdomsstrategin (2019 – 2027) i den meningen att uppdraget främjar ungas delaktighet och inflytande i samhällsutvecklingen vilket är ett av ungdomsstrategins tre huvudsakliga fokusområden.   

Europeiska ungdomsstrategin 2019–2027 

Programmen Erasmus+ och Europeiska Solidaritetskåren är två av EU:s verktyg för att genomföra den gemensamma europeiska ungdomspolitiken. Ungdomsdelen inom Erasmus+ (Erasmus+ Ung och Aktiv) erbjuder bland annat ungdomsutbyten, kompetensutveckling för personer som arbetar med unga och ungdomsdialog. Europeiska Solidaritetskåren erbjuder unga en möjlighet att vara volontärer, praktisera och genomföra solidaritetsprojekt. 

Erasmus+ Ung och Aktiv
Europeiska Solidaritetskåren