Demokratisk delaktighet och engagemang

Syftet med programområdet är att uppmuntra till aktivt medborgarskap och bidra till att engagera medborgare i frågor som rör EU:s politiska agenda, med särskilt fokus på demokratipolitiken.

Det här kan bidraget gå till

Organisationer kan få bidrag för att diskutera och komma med förslag i alla faser av politiska processer. Till exempel att påverka beredningen av ett politiskt förslag eller att återkoppla hur resultatet blev av ett genomfört förslag. Det är också möjligt att få bidrag för projekt som utvecklar idéer kring samhällsengagemang, interkulturellt lärande, solidaritet och frivilligarbete på europeisk nivå.

Vänort, nätverk av städer och projekt för det civila samhället

Programområdet är uppdelat i tre delar.

Vänortssamarbete

I ett Vänortssamarbete träffas medborgare från minst två olika länder för att diskutera frågor med anknytning till programmets teman.

Ni kan söka: Kommuner, städer, vänortskommittéer eller ideella organisationer som företräder kommuner.

Till bidraget Vänortssamarbete.

Nätverk av städer

Nätverksprojekt för att skapa långsiktiga och strukturerade samarbeten mellan kommuner, vänortskommittéer, regionala sammanslutningar och andra aktörer.

Ni kan söka: Kommuner, vänortskommittéer, regionala myndigheter eller ideella organisationer som företräder kommuner. Ideella organisationer kan också vara samarbetspartner i nätverksprojekten.

I ett nätverksprojekt kan många aktörer samarbeta, till exempel både experter och sammanslutningar av medborgare för att driva utvecklingen av ett utvalt tema framåt.

Till bidraget Nätverk av städer.

Projekt för det civila samhället

Åtgärden främjar projekt som involverar det civila samhällets organisationer i politiska processer på europeisk nivå.

Ni kan söka: Organisationer utan vinstsyfte i det civila samhället och utbildnings-, kultur- och forskningsorganisationer. Även kommuner och regionala myndigheter kan delta som projektpartner, men inte som sökande organisation.

Till bidraget Projekt för det civila samhället.

Prioriteringar 2016-2020

1. Förstå och diskutera euroskepsis
2. Solidaritet i kristider
3. Bekämpa stigmatiseringen av invandrare och skapa motbilder som främjar interkulturell dialog och ömsesidig förståelse
4. Debatt om Europas framtid

Läs mer om vad det innebär: Prioriteringar 2016

Kriterier

Alla projekt som får bidrag ska ha potential för att få bestående effekt även efter det att projektet är slut. Detta kan till exempel ske genom att ni integrerar de nya initiativen i er nuvarande verksamhet.

Projekten ska:

  • vara kostnadseffektiva
  • sammanföra olika typer av aktörer, till exempel ideella organisationer och kommuner, så att olika perspektiv kan korsbefrukta varandra
  • skapa resultat med stort genomslag
  • i möjligaste mån involvera personer och grupper med begränsade möjligheter.

Bidragets storlek

Cirka 60 procent av programmets budget ska användas till detta programområde, tyngdpunkten ligger på vänortsprojekten.