Demokrati, politik och inflytande

Att vara med i en organisation där människor arbetar tillsammans för något de tror på kan vara ett sätt att påverka saker.

Människor i en tunnel

Här hittar du bland annat bidrag för att fler ska engagera sig i EU-frågor och politik och för att öka organisationers delaktighet lokalt och regionalt. Inflytande är också ett övergripande mål för ungdomspolitiken och politiken för det civila samhället.

Europa för medborgarna

Bidraget syftar till att främja demokratisk delaktighet bland EU:s medborgare och att stimulera till reflektion om EU:s historia och framtid. Till bidraget för Europa för medborgarna.

Hälsofrämjande insatser riktade till romer

Bidrag till organisationer i det civila samhället för hälsofrämjande insatser riktade till romer, till exempel genom hälsofrämjare eller brobyggare. Bidraget går inte längre att söka. Till bidraget för hälsofrämjande insatser riktade till romer.

Lokala resurscenter

Bidrag till projekt som vill skapa lokala resurscenter för att stärka den demokratiska delaktigheten. Till bidraget för lokala resurscenter.

Möten mellan unga och beslutsfattare

Bidrag för att organisera seminarier som ska ge ungdomar och beslutsfattare chans att utbyta idéer och erfarenheter. Till bidraget för möten mellan unga och beslutsfattare.

Studier om civila samhället

Ett bidrag till forskare för studier om det civila samhällets utveckling, organisering och samspel med samhället i övrigt. Till bidraget för studier om civila samhället.

Ungas etablering

Bidrag för att underlätta etablering i arbets- och samhällslivet för unga som varken arbetar eller studerar eller som löper risk att hamna i en sådan situation. Till bidraget Insatser för unga som varken arbetar eller studerar.

Ungas inflytande i kommuner och landsting

Bidrag till kommuner och landsting för verksamheter som stärker ungas inflytande i den lokala demokratin. Till bidraget för ungas inflytande i kommuner och landsting.

Ungas organisering

Bidrag för att skapa bättre lokala förutsättningar för ungas inflytande och organisering i samhället. Till bidraget för ungas organisering.