Därför beviljas SDU statsbidrag

Det har i media ställts frågor om varför Sverigedemokratisk Ungdom (SDU) fått bifall på sin ansökan om statsbidrag till barn- och ungdomsorganisationer för 2015.

Syftet med statsbidraget till barn- och ungdomsorganisationer är ”att stödja barns och ungdomars självständiga organisering och inflytande i samhället”. Det finns ett antal villkor som ska vara uppfyllda för att en organisation ska beviljas bidrag, bland andra kravet på att organisationen i sin verksamhet respekterar demokratins idéer, inklusive jämställdhet och förbud mot diskriminering. Villkoren för bidraget finns i en förordning som regeringen har beslutat.

SDU:s tidigare ansökningar

I tidigare ansökningsomgångar har Sverigedemokratisk ungdom (SDU) fått avslag på sin ansökan om statsbidrag på grund av att de inte har lämnat de underlag som myndigheten begär in i samband med ansökan.

För statsbidraget 2014 avslogs ansökan på grund av att de lokala medlemsföreningarna inte hade antagit egna stadgar i demokratisk ordning, vilket är ett krav i förordningen som reglerar bidragsgivningen.

Årets ansökan

I handläggningen av årets ansökan för statsbidrag 2015 bedömdes de formella villkoren uppfyllda, varför myndigheten nu har prövat SDU:s ansökan mot samtliga villkor i förordningen.

Myndigheten har prövat om organisationens verksamhet styrs demokratiskt och att organisationen i sin egen verksamhet inte diskriminerar medlemmar på grund av kön eller etnisk bakgrund. Myndigheten har kommit fram till att SDU inte brister i det avseendet, bedömt efter en granskning av bland annat stadgar, verksamhetsberättelse och protokoll.

Myndigheten har också prövat om beslutade policydokument kan strida mot vad svensk lag och rättspraxis säger om demokratiska principer, exempelvis yttrandefrihet och diskriminering. Myndigheten har inte funnit att SDU brister i förhållande till hur dessa villkor är formulerade i förordningen. Sammantaget har MUCF därför kommit till slutsatsen att det inte på rättslig grund finns skäl att avslå SDU:s ansökan om bidrag.

Nyhetsdatum: 
2015-01-16