CERV nya Europa för medborgarna

Från och med 1 januari 2021 gick Europa för medborgarna ihop med EU-programmet Rättigheter, Jämställdhet och Medborgarskap och skapar tillsammans ett nytt EU-program. CERV, som programmet heter står för Citizens, Equality, Rights and Values. Sammanslagningen förväntas bidra till en förenkling och effektivisering av de bidragsprogram som finns. Detta i syfte att fortsatt skydda och främja de rättigheter och värden som är uttryckta i EU:s fördrag.

Genom bidrag till offentliga och icke-offentliga aktörer ämnar CERV att stödja arbetet med att skydda och främja mänskliga rättigheter och värden. Detta för att upprätthålla öppna, demokratiska och inkluderande samhällen inom EU. 

Målen med programmet är:

  • Att främja jämlikhet och rättigheter.
  • Att främja EU-medborgares engagemang för och deltagande i demokratin.
  • Att bekämpa alla former av våld mot barn, unga, kvinnor och andra riskutsatta grupper samt stödja och skydda de som utsatts för sådant våld.

Delprogram och inriktningar

CERV erbjuder fyra olika delprogram med olika inriktningar.

Delprogrammet för jämlikhet, grundläggande rättigheter och jämställdhet

Ska förebygga och bekämpa ojämlikhet, främja jämställdhet, jämställdhetsintegrering, grundläggande rättigheter och antidiskriminering.

Delprogrammet för aktivt medborgarskap

Ska öka medborgarnas medvetenhet och förståelse för EU, dess historia, kulturella arv och mångfald. Åtgärder ska syfta till att främja utbyte och samarbete mellan medborgare i olika länder; att uppmuntra medborgarnas demokratiska deltagande.

Delprogrammet Daphne

Ska förebygga och bekämpa våld mot barn, unga människor och kvinnor, liksom våld mot andra riskgrupper, samt stödja och skydda offer för sådant våld.

Delprogrammet för unionens värden

Ska stödja civilsamhällets organisationer och öka deras förmåga att reagera och säkerställa tillräcklig tillgång för alla medborgare. Till deras tjänster, rådgivning och stöd. Delprogrammet ska även möjliggöra verksamhet som främjar medborgerliga rättigheter.

Ni kan söka bidrag inom CERV

Bidrag för projekt inom delprogrammen kan sökas av:

  • Offentliga aktörer: kommuner, landsting, regioner och regionala myndigheter.
  • Icke-offentliga aktörer: Ideella organisationer samt muséer och vänortskommittéer.

Finansieringsmetoder

Beroende på vad för typ av organisation som söker finansiering eller vad för typ av projekt som ska genomföras finns det olika finansieringsmetoder. Det går att söka bidrag som projektstöd för nationella eller gränsöverskridande projekt, driftstöd/verksamhetsstöd för europeiska nätverk aktiva i de områden som omfattas av CERV-programmet. Dessutom finns det upphandlingsavtal för till exempel EU-studier, EU-konferenser och EU-kampanjer.

Ansökan och ansökningstider

Ansökan kommer att göras hos det centrala programkontoret EACEA (Education, Audiovisual and Culture Executive Agency) i Bryssel. Hänvisning till ansökningsformulär och information om ansökningstider kommer inom kort. 

MUCF:s roll är inte att ta emot ansökningar utan att sprida information om CERV och stödja organisationer i ansökningsprocessen. Mer information om CERV publiceras på vår webbplats kontinuerligt allt eftersom EU-kommissionen fattar beslut om inriktningar och innehåll.

För er som tidigare sökt bidrag inom Europa för medborgarna

Programmet kommer innehålla samma möjligheter som Europa för medborgarna. CERV erbjuder bara ännu fler och bättre möjligheter än förut tack vare att Europa för medborgarna sammanslås med ett annat EU-program.