Budget för volontärprojekt

Inom volontärprojekt kan ni få bidrag för bland annat resor, själva projektet, fickpengar och språkstudier.

Schablonbelopp för kostnader inom volontärprojekt

Inom bidraget för volontärprojekt får organisationer bidrag i form av schablonbelopp som ska täcka kostnader för resor, själva projektet, fickpengar, språkstudier och bidrag för att möjliggöra deltagande för ungdomar med begränsade möjligheter.

Ni kan även få ersättning för faktiska kostnader för särskilda kostnader som till exempel visum, vaccination och uppehållstillstånd. Det finns möjlighet att i era projekt genomföra en sidoaktivitet som ska ge projektet mervärde, även här kan ni få ersättning för faktiska kostnader.

Bidrag för resor

Ni får ett schablonbelopp för resor baserat på avstånd. Beloppet avser avståndet enkel väg per deltagare (ni ska alltså inte dubbla avståndet utan det här är hela ersättningen).

Använd EU-kommissionens Avståndsberäknare (Distance Calculator) för att räkna ut avståndet.

Schablonbelopp för resor

Kilometer Euro per deltagare

10-99

100-499

20

180

500-1 999

275

2 000-2 999 360
3 000-3 999 530
4 000-7 999 820
8 000 < 1 500

Till exempel, ni ska arrangera volontärtjänst i Stockholm med en volontär från Edinburgh, Aten respektive Tallinn.
Enligt avståndsberäknaren:

  • Edinburgh-Stockholm: 1 313 km = 275 €
  • Aten-Stockholm: 2 408 km = 360 €
  • Tallinn-Stockholm: 379 km = 180 €

En volontär från varje land deltar = Ni kan söka: 1x275+1x360+1x180= 815 € för projektet med tre volontärer i Stockholm.

Fickpengar och språkstöd

I volontärprojekt ingår även ett individuellt bidrag, fickpengar. Bidraget är ett schablonbelopp för volontärer baserat på var volontären gör sin volontärtjänst och vilket år projektet är beviljat.

Alla volontärer får även språkstöd. De flesta deltar i onlinekurser. Men det går också i vissa fall att få ett schablonbelopp beviljat på 150 Euro för omkostnader kring språkstöd.

Bidrag för projektets genomförande

Ni får ett schablonbelopp för alla typer av kostnader för att kunna genomföra projektet, till exempel för mat, boende, handledare och lokala transporter. Schablonbeloppet baseras på antalet deltagare och dagar volontärtjänsten pågår.

Ytterligare ett schablonbelopp utbetalas för projektledningskostnader, beloppet baseras på antal deltagare i individuella volontärprojekt och på antal aktiviteter i grupp-volontärprojekt.

Bidrag för inkludering av ungdomar med begränsade möjligheter

Det går att söka bidrag inom projektet för att underlätta deltagandet för ungdomar med begränsade möjligheter tex genom förberedelse, genomförande och uppföljning av skräddarsydda aktiviteter. Schablonbeloppet baseras på antalet deltagare och dagar volontärtjänsten pågår.

Bidrag för särskilda kostnader

Bidraget är baserat på faktiska kostnader. Bidraget är då 100 procent av visum och visumrelaterade kostnader, uppehållstillstånd och vaccinationer. Det kan också ingå kostnader för planeringsbesök och kostnader för unga med begränsade möjligheter.

Om reseschablonen inte täcker mer än 70 procent av de faktiska kostnaderna för resan till och från aktiviteten, finns det möjlighet att ansöka om max 80 procent av de faktiska kostnaderna för resorna. För att beviljas det här bidraget måste ni motivera och förklara det särskilt i ansökan. Detta bidrag kan med fördel ansökas om i de fall man väljer att resa mer miljövänligt. Ni ansöker i sådana fall om hela resekostnaden endast under rubriken Exceptional costs i ansökningsformuläret.

Om ni vill ta emot nationella volontärer är det under särskilda kostnader ni ansöker om medel för att kunna försäkra era volontärer. 

Om schablonbidraget för inkludering av ungdomar med begränsade möjligheter inte täcker 80 procent av era kostnader för åtgärder att anpassa projektet till volontärernas särskilda behov kan ni under särskilda kostnader ansöka om faktiska kostnader.

Bidrag för kompletterande aktiviteter

Det finns möjlighet att inom ett volontärprojekt genomföra en sidoaktivitet som är utformad för att skapa mervärde och förstärka projektresultatet. Exempel på kompletterande aktiviteter är möten, workshops, konferenser, seminarier och kurser. Bidraget är baserat på faktiska kostnader. Budgetposten får uppgå till max 10 procent av det sammanlagda projektbidraget.