Budget för Ungdomsdialog

I Erasmus+ kan ni få bidrag för bland annat resor och kostnader för själva projektet.

Schablonbelopp för kostnader inom Ungdomsdialog

I bidraget för Ungdomsdialog får organisationer bidrag i form av schablonbelopp som ska täcka kostnader för resor och själva projektet.

Ni kan få ersättning för faktiska kostnader för deltagare med begränsade möjligheter eller andra särskilda kostnader som till exempel visum och on-line-konsultationer.

Bidrag för resor

Ni får ett schablonbelopp för resor baserat på avstånd. Beloppet avser avståndet enkel väg per deltagare (ni ska alltså inte dubbla avståndet utan det här är hela ersättningen).

Använd EU-kommissionens Avståndsberäknare (Distance calculator) när ni beräknar avståndet.

Schablonbelopp för resor

Kilometer Euro per deltagare
10 - 99 20
100 - 499 180
500 - 1 999 275
2 000 - 2 999 360
3 000 - 3 999 530
4 000 - 7 999 820
8 000 < 1 500

Om schablonbeloppet för resor täcker högst 70 procent av de faktiska kostnaderna för resan till och från aktiviteten, finns det möjlighet att ansöka om max 80 procent av de faktiska kostnaderna. För att beviljas det här bidraget måste ni motivera och förklara det särskilt i ansökan.

Bidrag för mycket höga resekostnader

Om reseschablonen täcker högst 70 procent av de faktiska kostnaderna för resan till och från aktiviteten, finns det möjlighet att ansöka om max 80 procent av de faktiska kostnaderna. För att beviljas det här bidraget måste ni motivera och förklara det särskilt i ansökan.

Ni ansöker i sådana fall om hela resekostnaden under rubriken Exceptional costs i ansökningsformuläret.

Bidrag för projektets genomförande

Ni får ett schablonbelopp för alla direkta kostnader för att kunna genomföra projektet. Det kan handla om förberedelser, genomförande och uppföljning. Schablonbeloppet baserar sig på antalet deltagare per dag. I Sverige är bidraget 45 Euro per deltagare och dag.

Bidraget kallas Organisational Support i ansökningsformuläret

Bidrag för personer med funktionsnedsättning

Ni kan få bidrag för extra kostnader för deltagare med funktionsnedsättning. Bidraget är baserat på faktiska kostnader och innebär att ni kan få bidrag för 100 procent av kostnaderna.

Det kan till exempel vara utrustning och att ha en extra stödperson med under utbytet.

Bidraget kallas Special Needs Support i ansökningsformuläret.

Bidrag för särskilda kostnader

Bidraget är baserat på faktiska kostnader. Bidraget kallas Exceptional Costs i ansökningsformuläret.

Bidraget kan täcka kostnader för:

  • (Online)konsultationer och opinionsundersökningar bland unga.
  • Att sprida och ta tillvara projektresultat.

För de aktiviteterna kan ni få 75 procent av kostnaderna.

Bidraget kan även täcka kostnader för:

  • Att göra det möjligt för unga med begränsade möjligheter att delta. Det kan till exempel vara kostnader för en extra stödperson.
  • Visum och visumrelaterade kostnader. Det kan till exempel vara kostnader för att resa till en ambassad.
  • Vaccinationer och medicinska intyg.

För de aktiviteterna kan ni få 100 procent av kostnaderna.

Erasmus+ logotyp