Budget för Småskaliga partnerskap

Bidragsbudgeten består av en meny av med två möjliga engångsbelopp, som motsvarar det sammanlagda bidragsbeloppet för projektet. 

Ni väljer mellan de två förutbestämda beloppen beroende på de verksamheter de vill bedriva och de resultat som de vill uppnå. De två möjliga engångsbelopp: 30.000 Euro eller 60.000 Euro.

Ansökan bör innehålla tillräcklig information om budgetplanen så att utvärderarna kan bedöma varje verksamhets lämplighet och deras samstämmighet. 

De planerade projektverksamheterna måste anges i projektbudgeten, med uppgift om den andel av bidraget som har anslagits för varje verksamhet. 

Utbetalning av bidraget

Villkoret för att hela bidragsbeloppet ska betalas ut är att samtliga verksamheter som beskrivs i ansökan har slutförts enligt kvalitetskriterierna. Om en eller flera verksamheter inte slutförs, endast delvis slutförs eller anses vara otillfredsställande enligt kvalitetsbedömningen kan bidragsbeloppet minskas med ett lämpligt belopp.

Erasmus+ logotyp