Budget för Samarbetspartnerskap

I Erasmus+ kan ni få bidrag för bland annat resor och kostnader för själva projektet. Bidragets storlek beror på projektets storlek, längd och vilken typ av aktiviteter som ska genomföras. 

Ett projekt inom Samarbetspartnerskap kan ha en budget mellan 100 000 - 400 000 euro. Ni kan få bidrag för kostnader för att driva projektet, lärande-, undervisnings- och utbildningsaktiviteter, resor för att träffa internationella samarbetspartners, inkluderingsstöd samt produktion och spridning av metodmaterial.

Schablonbelopp för kostnader

I bidraget för Partnerskap får organisationer bidrag i form av schablonbelopp som ska täcka vissa specifika kategorier av bidragsberättigade kostnader som tydligt identifierats i förväg. Ni kan få ersättning för faktiska kostnader för deltagare med sämre förutsättningar och medföljande personer samt andra särskilda kostnader.

Bidrag för projektets genomförande

Ni får ett schablonbelopp per månad för alla typer av kostnader för att kunna genomföra projektet, till exempel projektförvaltning (t.ex. planering, ekonomi, samordning och kommunikation mellan partner), virtuellt samarbete och lokal projektverksamhet (t.ex. ungdomsverksamhet, organisation och handledning av inbäddad inlärnings-/utbildningsverksamhet) information, marknadsföring och spridning av projektresultat (t.ex. broschyrer, foldrar, webbinformation).

Både den samordnande organisationen och partnerorganisationerna kan få bidrag. Det finns en maxnivå på beloppet.

Bidraget kallas Project Management and Implementation i ansökningsformuläret.

Transnationella projektmöten

Bidrag till möten mellan de olika aktörerna som ingår i projektet. Ni får ett schablonbelopp för kostnader för kost och logi samt för resor baserat på avstånd och antal deltagare per möte.

Använd EU-kommissionens avståndsberäknare (Distance Calculator) när ni beräknar avståndet

Bidraget kallas Transnational Project Meeting i ansökningsformuläret. 

Projektresultat

Bidrag till produktion av omfattande utbildningsmaterial inom ungdomsarbete, studier, it-verktyg med mera. Ni får ett schablonbelopp per dag för lönekostnader för i första hand forskare, tekniker, utbildare och ungdomsledare och i undantagsfall kan bidrag beviljas för projektledare och administratörer. De funktioner ni söker lönekostnader för ska arbeta inom organisationerna som deltar i projektet.

Resultaten bör vara betydande när det gäller kvalitet och kvantitet för att berättiga till den här typen av bidrag. Resultaten ska visa deras potential för bredare användning och utnyttjande samt deras genomslag.

Behöver ni anlita externa konsulter ska ni söka för det under rubriken Särskilda kostnader i ansökningsformuläret.

Bidraget kallas Projektresultat i ansökningsformuläret.

Spridningstillfällen

Ni får ett schablonbelopp per deltagare och dag för att göra nationella och internationella konferenser och aktiviteter som syftar till att sprida den kunskapsproduktion som gjorts inom projektet.

Bidraget kallas Multiplier events i ansökingsformuläret.

Bidrag för särskilda kostnader

Ni kan få bidrag upp till 80 procent för kostnader för underleverantörer eller inköp av varor och tjänster. Max 50 000 euro per projekt.

Bidraget kallas Exceptional Costs i ansökningsformuläret.

Inkluderingsstöd

Ni kan få bidrag för extra kostnader för deltagare med sämre förutsättningar och medföljande personer. Bidraget är baserat på antal personer med sämre förutsättningar och också på faktiska kostnader för de projekt som ansöker för ytterligare kostnader med direkt koppling till deltagare med sämre förutsättningar och medföljande personer.

Bidraget kallas Special Needs Support i ansökningsformuläret.

Internationella lärandeaktiviteter

Ni kan få bidrag för transnationella utbildningar, aktiviteter för lärande eller längre jobbskuggningar inom ramen för Partnerskap.

Bidrag för resor

Bidrag till deltagarnas och medföljande personers kostnader för resor från ursprungsorten till platsen för verksamheten och tillbaka igen. Ni kan välja två olika bidrag nivå: för vanlig resa eller miljövänlig resande. 

Se mer detaljerad information i programhandledningen.

Använd EU-kommissionens Avståndsberäknare Distance Calculator när ni räknar ut avståndet

Bidrag för kost och logi

Ni får ett schablonbelopp per dag som ska täcka kostnader för kost och logi för deltagarna under till exempel en konferens, en längre utbildning eller en jobbskuggning.

Det kallas för Individuell support i ansökan

Språkstudier

Ni får även ett schablonbelopp som gäller för längre aktiviteter, 2-12 månader, där ni kan få språkligt stöd för att förbättra era kunskaper i det språk som används i projektet.

Erasmus+ logotyp