Budget för Innovationsprojekt

I Erasmus+ kan ni få bidrag för bland annat resor och kostnader för själva projektet. Inom Innovationsprojekt kan man göra både små och stora projekt och därför kan både kostnaderna och bidragen variera.

Schablonbelopp för kostnader

I bidraget för Innovationsprojekt får organisationer bidrag i form av schablonbelopp som ska täcka kostnader för resor och själva projektet. Ni kan få ersättning för faktiska kostnader för deltagare med funktionsnedsättning eller andra särskilda kostnader.

Bidrag för projektets genomförande

Ni får ett schablonbelopp per månad för alla typer av kostnader för att kunna genomföra projektet, till exempel förberedelser, koordinering av projektet samt kommunikation mellan projektets parter.

Det kan också vara kostnader för utbildningsmaterial, virtuella samarbeten, information och PR-material samt för aktiviteter inom ungdomsarbete. Både den samordnande organisationen och partnerorganisationerna kan få bidrag. Det finns en maxnivå på beloppet.

Bidraget kallas Project Management and Implementation i ansökningsformuläret.

Transnationella projektmöten

Bidrag till möten mellan de olika aktörerna som ingår i projektet. Ni får ett schablonbelopp för kostnader för kost och logi samt för resor baserat på avstånd och antal deltagare per möte.

Använd EU-kommissionens avståndsberäknare Distance Calculator när ni räknar ut avståndet

Kunskapsproduktion

Bidrag till produktion av omfattande utbildningsmaterial inom ungdomsarbete, studier, it-verktyg med mera. Ni får ett schablonbelopp per dag för lönekostnader för i första hand forskare, tekniker, utbildare och ungdomsledare och i undantagsfall kan bidrag beviljas för projektledare och administratörer. De funktioner ni söker lönekostnader för ska arbeta inom organisationerna som deltar i projektet.

Bidraget kallas Intellectual output i ansökningsformuläret.

Behöver ni anlita externa konsulter ska ni söka för det under rubriken Särskilda kostnader i ansökningsformuläret.

Spridningstillfällen

Ni får ett schablonbelopp per deltagare och dag för att göra nationella och internationella konferenser och aktiviteter som syftar till att sprida den kunskapsproduktion som gjorts inom projektet.

Bidraget kallas Multiplier events i ansökingsformuläret.

Bidrag för särskilda kostnader

Ni kan få bidrag upp till 75 procent för kostnader för underleverantörer eller inköp av varor och tjänster. Max 50 000 Euro per projekt.

Bidraget kallas Exceptional Costs i ansökningsformuläret.

Bidrag för deltagare med funktionsnedsättning

Ni kan få bidrag för extra kostnader för deltagare med funktionsnedsättning. Bidraget är baserat på faktiska kostnader och innebär att ni kan få bidrag för 100 procent av kostnaderna.

Det kan till exempel vara utrustning och att ha en extra stödperson med under utbytet.

Bidraget kallas Special Needs Support i ansökningsformuläret.

Internationella lärandeaktiviteter

Ni kan få bidrag för transnationella utbildningar, aktiviteter för lärande eller längre jobbskuggningar inom ramen för Innovationsprojekt.

Bidrag för resor

Beloppet avser avståndet enkel väg per deltagare. Ni ska alltså inte dubbla avståndet utan det här är hela ersättningen. Se mer detaljerad information på sidan 123 i programhandledningen.

Använd EU-kommissionens Avståndsberäknare Distance Calculator när ni räknar ut avståndet

Bidrag för mycket höga resekostnader

Om reseschablonen täcker högst 70 procent av de faktiska kostnaderna för resan till och från aktiviteten, finns det möjlighet att ansöka om max 80 procent av de faktiska kostnaderna. För att beviljas det här bidraget måste ni motivera och förklara det särskilt i ansökan.

Ni ansöker i sådana fall om hela resekostnaden under rubriken Exceptional costs i ansökningsformuläret.

Bidrag för kost och logi

Ni får ett schablonbelopp per dag som ska täcka kostnader för kost och logi för deltagarna under till exempel en konferens, en längre utbildning eller en jobbskuggning.

Det kallas för individuell support i ansökan.

Språkstudier

Ni får även ett schablonbelopp som gäller för längre aktiviteter, 2-12 månader, där ni kan få språkligt stöd för att förbättra era kunskaper i det språk som används i projektet.

Erasmus+ logotyp