Hoppa till huvudinnehåll
 
Erasmus+

Småskaliga partnerskap inom Erasmus+ Idrott

Genom ett småskaligt partnerskapsprojekt finns möjligheter att inleda europeiskt samarbete på gräsrotsnivå. Projektet kräver ingen tidigare erfarenhet av internationella projekt och baserar sig på utbyte av god praxis. Projektet kan inkludera olika typer av aktiviteter, så som lärande av varandra, träffar, studiebesök och workshoppar, som kan ordnas fysiskt eller virtuellt.

Projektet inom Erasmus + idrott kan endast innehålla en av de övergripande eller områdesspecifika prioriteringarna för programområdet Partnerskap för samarbete som står angivna i programhandledningen.

Ansökningarna för det här bidraget handläggs och distribueras centralt i Bryssel.

Exempel på projekt

  • Småskaliga partnerskapsprojekt som kan genomföras inom Erasmus+ Idrott är exempelvis projekt som:
  • Förbättrar kompetensen hos personal, tränare och frivilliga inom idrott
  • Utvecklar praxis och rutiner för att förhindra våld, rasism, diskriminering och intolerans
  • Introducerar principer om social delaktighet och jämlika möjligheter enligt EU:s riktlinjer i motion och idrott
  • Främjar hälsomotion för alla enligt EU:s riktlinjer
  • stöder förverkligandet av principerna för god förvaltning inom idrottssektorn
  • I enlighet med EU:s riktlinjer förbättrar idrottarnas möjligheter att kombinera idrottskarriären med exempelvis studier
  • Förebygger dopning på gräsrotsnivå, i synnerhet inom konditionsidrott
  • Bekämpar tävlingsmanipulation

Ansökningstider

Detta bidrag går inte att söka just nu - vi meddelar här när ansökan öppnar.

Ansökan

För att kunna söka bidrag måste ni först skapa ett användarkonto och registrera er organisation i EU-kommissionens databas. Följ våra steg-för-steg anvisningar:

Innan ni ansöker om EU-bidrag

Vem kan söka bidraget

Inom Småskaliga partnerskap finns breda möjligheter till internationella samarbeten med olika typer av organisationer. Till exempel ideella organisationer, stiftelser, kommuner, museer, statliga myndigheter, fackförbund, skolor och företag. EU-kommissionen ser gärna en så stor spridning som möjligt av aktörer och erfarenheter i projekten. Informella grupper är ej tillåtna.

Minst en av partneraktörerna i projektet måste vara en förening med inriktning på idrott.

Projekten ska vara internationella samarbeten

Ett Samarbetspartnerskap är ett transnationellt projekt som omfattar minst tre parter från tre olika programländer. För att genomföra ett projekt krävs det alltså att du har internationella samarbetspartners och projekten ska genomföra transnationella aktiviteter.
Inom Samarbetspartnerskap finns det även möjlighet att inkludera parter från partnerländer om de särskilda kriterierna och villkoren som anges i programhandledningen är uppfyllda. Att inkludera en organisation från ett partnerland ska medföra betydande påverkan på projektet. 

I projektet kan ni även inkludera en associated partner. En associated partner är inte en projektpartner i formell bemärkelse och har därmed inte rätt till finansiering. Däremot kan de exempelvis bidra i olika faser i projektet, exempelvis i implementeringen av en viss aktivitet under projektets gång eller stötta resultatens hållbarhet på längre sikt.  

Bidragets storlek

Bidragets storlek beror på projektets storlek, längd och vilken typ av aktiviteter som ska genomföras. Bidraget för småskaliga partnerskap är fasta och ni kan ansöka om 30 000 eller 60 000 Euro beroende på storleken av projektet.

Villkoret för att hela bidragsbeloppet ska betalas ut är att samtliga verksamheter som beskrivs i ansökan har slutförts enligt kvalitetskriterierna. Om en eller flera verksamheter inte slutförs, endast delvis slutförs eller anses vara otillfredsställande enligt kvalitetsbedömningen kan bidragsbeloppet minskas med ett lämpligt belopp. Villkoret för att hela bidragsbeloppet ska betalas ut är att samtliga aktiviteter som beskrivs i ansökan har slutförts enligt kvalitetskriterierna. Om en eller flera aktiviteter inte slutförs, endast delvis slutförs eller anses vara otillfredsställande enligt kvalitetsbedömningen kan bidragsbeloppet minskas med ett lämpligt belopp. 

Projektets längd

Projekt är mellan 6-24 månader. I undantagsfall kan projektet tillåtas bli förlängt ytterligare upp till 6 månader.

Bedömning av ansökningar

Projektansökningarna bedöms utifrån fyra olika delar – relevans (30%), kvaliteten på projektets utformning och genomförande (30%), partnerskapets sammansättning och samarbetsarrangemang (20%), effekt (20%).

Ytterligare aspekter att tänka på vid utformningen av Samarbetspartnerskap är de övergripande aspekterna: hållbarhet, inkludering och mångfald samt digital dimension.

Mer information

Läs gärna Handbook on the lump sum funding model för att ta del av mer information om programdelen.

Handbook on the lump sum funding model