Hoppa till huvudinnehåll
 
Erasmus+

Samarbetspartnerskap inom Erasmus+ Idrott

För att beviljas stöd inom Samarbetspartnerskap ska projekt handla om att skapa nya eller förbättra metoder, öka organisationers kapacitet att arbeta transnationellt eller syfta till att öka organisationers samarbetsytor och hitta synergier med andra organisationer och sektorer.

Målet är att ett projekt inom Samarbetspartnerskap ska stötta utveckling, överföring, och/eller implementering av innovativa metoder och praktiker. Projekt ska även implementera gemensamma initiativ som förespråkar samarbeten, peer learning och erfarenhetsutbyten på europeisk nivå. 

Ett ytterligare fokus är att resultaten kan återanvändas, överföras till andra verksamheter och vara överföringsbara på en högre nivå. Det är dessutom en styrka om resultaten har en tvärdisciplinär dimension. 

Projektet inom Erasmus + Idrott kan endast innehålla en av de övergripande eller områdesspecifika prioriteringarna för programområdet Partnerskap för samarbete som står angivna i programhandledningen.

Ansökningarna för det här bidraget handläggs och distribueras centralt i Bryssel.

Exempel på projekt

  • Samarbetspartnerskapsprojekt som kan genomföras inom Erasmus+ Idrott är exempelvis projekt som:
  • Förbättrar kompetensen hos personal, tränare och frivilliga inom idrott
  • Utvecklar praxis och rutiner för att förhindra våld, rasism, diskriminering och intolerans
  • Introducerar principer om social delaktighet och jämlika möjligheter enligt EU:s riktlinjer i motion och idrott
  • Främjar hälsomotion för alla enligt EU:s riktlinjer
  • Stöder förverkligandet av principerna för god förvaltning inom idrottssektorn
  • I enlighet med EU:s riktlinjer förbättrar idrottarnas möjligheter att kombinera idrottskarriären med exempelvis studier
  • Förebygger dopning på gräsrotsnivå, i synnerhet inom konditionsidrott
  • Bekämpar tävlingsmanipulation

Ansökningstider

Detta bidrag går inte att söka just nu - vi meddelar här när ansökan öppnar.

Ansökan

För att kunna söka bidrag måste ni först skapa ett användarkonto och registrera er organisation i EU-kommissionens databas. Följ våra steg-för-steg anvisningar:

Innan ni ansöker om EU-bidrag

Vem kan söka bidraget

Inom Samarbetspartnerskap finns breda möjligheter till internationella samarbeten med olika typer av organisationer. Till exempel ideella organisationer, stiftelser, kommuner, museer, statliga myndigheter, fackförbund, skolor och företag. EU-kommissionen ser gärna en så stor spridning som möjligt av aktörer och erfarenheter i projekten. Informella grupper är ej tillåtna.

Projekten ska vara internationella samarbeten

Ett Samarbetspartnerskap är ett transnationellt projekt som omfattar minst tre parter från tre olika programländer. För att genomföra ett projekt krävs det alltså att du har internationella samarbetspartners och projekten ska genomföra transnationella aktiviteter.
Inom Samarbetspartnerskap finns det även möjlighet att inkludera parter från partnerländer om de särskilda kriterierna och villkoren som anges i programhandledningen är uppfyllda. Att inkludera en organisation från ett partnerland ska medföra betydande påverkan på projektet. 

I projektet kan ni även inkludera en associated partner. En associated partner är inte en projektpartner i formell bemärkelse och har därmed inte rätt till finansiering. Däremot kan de exempelvis bidra i olika faser i projektet, exempelvis i implementeringen av en viss aktivitet under projektets gång eller stötta resultatens hållbarhet på längre sikt.  

Bidragets storlek

Bidragets storlek beror på projektets storlek, längd och vilken typ av aktiviteter som ska genomföras samt vilka resultat som avses. Inom Samarbetspartnerskap finns möjlighet att ansöka om budget mellan 120 000 €, 250 000 € och 400 000 €. 

Villkoret för att hela bidragsbeloppet ska betalas ut är att samtliga aktiviteter som beskrivs i ansökan har slutförts enligt kvalitetskriterierna. Om en eller flera aktiviteter inte slutförs, endast delvis slutförs eller anses vara otillfredsställande enligt kvalitetsbedömningen kan bidragsbeloppet minskas med ett lämpligt belopp. 

Projektets längd

Projekt är mellan 12-36 månader.

Bedömning av ansökningar

Projektansökningarna bedöms utifrån fyra olika delar – relevans (30%), kvaliteten på projektets utformning och genomförande (30%), partnerskapets sammansättning och samarbetsarrangemang (20%), effekt (20%).

Ytterligare aspekter att tänka på vid utformningen av Samarbetspartnerskap är de övergripande aspekterna: hållbarhet, inkludering och mångfald samt digital dimension.

Mer information

Läs gärna Handbook on the lump sum funding model för att ta del av mer information om programdelen.

Handbook on the lump sum funding model