Hoppa till huvudinnehåll
 

Minska hot och hat i det offentliga samtalet

Statsbidrag som fördelades till projekt som syftar till att minska förekomsten av hot och hat i det offentliga samtalet. I år har MUCF inte fått något uppdrag att fördela medel till bidraget Minska hot och hat i det offentliga samtalet. 

Dags att redovisa bidraget

Bidraget ska vanligtvis redovisas tre månader efter att projektet är slut, exakt datum står i beslutsbrevet. Ni kommer att få en påminnelse till den e-postadress som ni fyllde i när ni gjorde er ansökan.

Redovisningen lämnas här i samma system som du gjorde din ansökan i.

Redovisningen ska innehålla

  • Ekonomisk redovisning.
  • En redogörelse för hur bidraget har använts i förhållande till syftet och villkoren för bidraget.

Revisor ska granska och godkänna redovisningen

Redovisningen ska granskas och godkännas av en revisor.

Organisationens egen revisor räcker bra så länge bidraget ni fått är mindre än fem prisbasbelopp.

Om ni fått fem prisbasbelopp eller mer i bidrag ska en auktoriserad eller godkänd revisor granska och godkänna redovisningen.

Så stort är ett prisbasbelopp

  • Prisbasbelopp 2017: 44 800 kronor.
  • Prisbasbelopp 2018: 45 500 kronor.
  • Prisbasbelopp 2019: 46 500 kronor.

Dokument

Mall försäkran kommuner – projektbidrag

Projekt beviljade fram till december 2018

Exempel på revisors granskning av redovisningen

Projekt beviljade fr.o.m. januari 2019

Mall revisorsintyg, lekmannarevisor, projektbidrag

Mall revisorsintyg, kvalificerad revisor, projektbidrag

Så här kunde man söka bidraget

Statsbidraget kunde sökas av ideella organisationer samt stiftelser utan vinstsyfte som inte är statliga eller kommunala. Den organisation som ansökte om bidraget skulle stödja sig på demokratins idéer, inklusive principerna om jämställdhet och förbud mot diskriminering.

För att kunna få bidrag skulle projektet uppfylla de krav som regeringen och Myndigheten för ungdoms- och civilsamhällesfrågor ställer, se Så handlägger MUCF projektansökningar.

Definition av hot och hat

Med hot och hat i det offentliga samtalet avses hot, våld och andra kränkningar mot en enskild person eller en grupp som en reaktion mot att personen eller gruppen har använt sin yttrandefrihet genom att uttrycka sig i en samhällsfråga, bilda opinion eller på annat sätt kommentera samhället och samtiden, i medier, på internet, i sociala medier, i något annat forum som är allmänt tillgängligt eller annars där yttrandet får stor spridning. Denna definition finns att läsa i §2 i förordningen (2018:32) om statsbidrag för insatser som motverkar hot och hat i det offentliga samtalet. 

Syftet med bidraget

Bidraget skulle användas för aktiviteter och verksamheter som syftar till att minska förekomsten av hot och hat i det offentliga samtalet och stärka utsatta opinionsbildare och andra som deltar i det offentliga samtalet.

Bidraget var en del av regeringens satsning om samling mot hot och hat till det fria ordets försvar, om att värna det demokratiska samtalet.

Det här kunde bidraget gå till

Bidraget skulle användas till projekt som syftar till att minska förekomsten av hot och hat i det offentliga samtalet.

Projekten kunde till exempel syfta till att förebygga och motverka hot och hat i det offentliga samtalet, öka kunskapen om omfattning och konsekvenser av hot och hat i det offentliga samtalet eller stödja individer eller grupper som är opinionsbildare eller som på annat sätt deltar i det offentliga samtalet och som därför kan utsättas för hot, våld eller andra kränkningar.

Bidrag kunde inte gå till organisationens ordinarie verksamhet.

Enligt regeringens förordning går det inte att överklaga myndighetens beslut om bidrag.

Vem kan läsa er ansökan?

Allt som skickas in till myndigheten är i regel allmänna handlingar och kan begäras ut av vem som helst. Detta styrs av offentlighetsprincipen. Läs mer om hur vi hanterar personuppgifter och allmänna handlingar i vår integritetspolicy.

MUCF är nationellt kontor för EU-programmen: