Bidrag och annan finansiering

Civilsamhällesorganisationer har i regel en rad olika finansieringskällor, till exempel medlemsavgifter, försäljning av varor och tjänster, bidrag från kommuner, regioner, statsbidrag, gåvor och donationer.

Viktigt att uppfylla kraven

Ekonomi är en grundförutsättning för att en förening ska kunna existera och utveckla sin verksamhet. Det finns skillnader och likheter mellan regelverk från olika aktör som ger bidrag till föreningslivet på lokal, regional och nationell nivå. Därför är det viktigt att läsa och förstå vilka krav som ska uppfyllas innan man skickar en ansökan.

Varför ges bidrag till föreningslivet?

Det stöd som kommuner, regioner och statliga myndigheter fördelar till organisationer inom det civila samhället har en mycket viktig roll. Bidragen ger möjligheter till ett livaktigt civilsamhällesorganisationer som engagerar medborgare inom många områden. De ger också människor möjligheter att organisera sig kring gemensamma intressen och grupper ges tillfälle att göra sig hörda i samhället. Dessutom bidrar många föreningar med verksamheter som är viktiga komplement i vår gemensamma välfärd. Föreningarna kan också driva på etablerade institutioners sätt att fungera och på så sätt vara en kraft för utveckling och innovation i samhället. Hög effektivitet, transparent, likvärdighet och rättssäkerhet i bidragshanteringen är mycket viktig för att myndighet ska kunna upprätthålla och stärka legitimiteten för bidragens funktion i samhället.

I menyn finns det samlad information och länkar till olika offentliga och andra bidrag som föreningar kan söka. Ni kan även tipsa oss om ni saknar information om något bidrag.

Olika typer av bidrag

Det finns en mängd olika bidrag. De vanligaste presenteras här. De villkor som gäller för respektive bidrag hittar du hos de olika organisationerna.

Organisationsbidrag

Organisationsbidrag är ett generellt bidrag till en ideell organisation, där bidraget inte avgränsas till särskilda verksamheter. Organisationsbidrag utgår enligt propositionen om en politik för det civila samhället från vissa baskriterier utan att ställa några tydliga krav på motprestationer eller resultat.

Verksamhetsbidrag

Ett verksamhetsbidrag är ett bidrag som är riktat till en viss eller till flera angivna verksamheter som organisationen bedriver. Ett verksamhetsbidrag har som syfte att stödja organisationen för vad den gör i form av en viss aktivitet eller verksamhet. Här kan staten ställa tydliga krav på motprestation, måluppfyllelse och resultat.

Projektbidrag

Projektbidrag är ett riktat bidrag till ett projekt, det vill säga till en tidsbegränsad verksamhet.