Bidrag för att stimulera valdeltagande i skolval

Sök bidrag till projekt i samband med skolval för Europaparlamentsvalet 2019.

Ansökan

Bidraget går inte längre att söka. 

Ni kan söka bidraget

Bidraget kan sökas av organisationer och verksamheter som drivs utan vinstsyfte. Ideella organisationer ska stödja sig på demokratins idéer, inklusive principerna om jämställdhet och förbud mot diskriminering. Bidrag får inte lämnas till en förening eller stiftelse som har skulder hos Kronofogdemyndigheten. Bidraget kan även sökas av kommunala verksamheter.
Projekten ska uppfylla vissa krav, se Bedömning av ansökan.

Prioriteringar

Aktiviteter som riktar sig till skolor och skolelever där det tidigare varit lågt valdeltagande i skolval och bidrar till att stärka deltagandet hos ungdomsgrupper i socioekonomiskt utsatta områden eller elever i särskolor och yrkesförberedande program.

Det här kan bidraget gå till

Bidraget ska gå till projekt som stimulerar samtal om politik och EU i skolan och ökar valdeltagandet för Skolval 2019. Aktiviteterna ska syfta till att öka målgruppens kunskap om demokrati och ge möjlighet att delta i politiska processer. Aktiviteterna ska nå ut till grundskolans årskurs 7 - 9 samt elever i gymnasieskolor och genomföras i samspel med skolpersonal och skolelever.
Utifrån ovanstående krav har ansökande organisationer stor frihet att själva formulera hur aktiviteterna ska genomföras. Fokus är på Europaparlamentsvalet 2019.

Bidrag kan inte gå till organisationens ordinarie verksamhet.

Projektets längd och starttid

Projektet ska börja tidigast den 31 november 2018 och senast den 15 januari 2019. Projektet kan som längst pågå till den 30 juni 2019.

Bidragets storlek

Under 2018 kommer Myndigheten för ungdoms- och civilsamhällesfrågor att fördela 1 250 000 kronor i bidrag för att stimulera valdeltagande i samband med Skolval 2019.