Befolkningsstudie av ideella och informella insatser

Ersta Sköndal högskolas forskning handlar om det medborgerliga engagemangets omfattning, inriktning, utformning och villkor i det svenska samhället.

Projekttitel, forskare och lärosäte

Befolkningsstudie av ideella och informella insatser - Johan von Essen och Lars Svedberg, Avdelningen för forskning om det civila samhället, Ersta Sköndal högskola.

Vad handlar er forskning om?

Vår forskning ägnas åt det medborgerliga engagemangets omfattning, inriktning, utformning och villkor i det svenska samhället. Ett centralt intresse för oss är också att studera eventuella förändringar över tid, hur dessa förändringar i så fall ser ut och att försöka förstå dem.

Kan ni kort beskriva de viktigaste resultaten av ert forskningsprojekt?

I vårt fall håller vi inte på med ett forskningsprojekt utan vi arbetar med ett långsiktigt forskningsprogram där vi systematiskt och med nationella befolkningsundersökningar som genomförs vart femte år studerar människors engagemang, både det organiserade och det oorganiserade. I den befolkningsstudie som gjordes 2014 framstår det ideella arbetets stora omfattning och exceptionella stabilitet som det viktigaste resultatet.

Vilka tre ord kan bäst sammanfatta slutsatserna?

Omfattande, stabilitet, förändring

Var det något som förvånade er i arbetet?

Att den totala mängden ideellt arbete fortsätter att vara så stort och stabilt samtidigt som människors engagemang förändras både till form och innehåll och samtidigt som samhället i stort genomgår snabba förändringar

Vilken nytta har offentlig sektor eller civilsamhället av era resultat?

Att se vilken stor omfattning det ideella engagemanget har på ett antal samhällsområden och att se hur viktiga de ideella organisationerna är för att bibehålla det civila samhällets infrastruktur och för att erbjuda medborgarna möjligheter till ideellt arbete.

Vilka nya frågor har detta projekt lett till?

Hur fungerar de processer som inkluderar människor i respektive exkluderar människor från medborgerligt engagemang samt vad det är mer specifikt som håller samman det civila samhällets infrastruktur?