Bedömning av ansökan till Skolval 2018 och 2019

Det här är vad vi tar hänsyn till när vi bedömer projektansökningarna.

I bedömning av projektansökan kommer vi att ta hänsyn till följande punkter:

Trovärdighet och kvalitet
Organisationen kan på ett förtroendefullt sätt beskriva hur den avser genomföra aktiviteten.

Förankring och samverkan
Organisationen kan på ett förtroendefullt sätt beskriva hur den planerar att arbeta med förankring av projektet gentemot andra aktörer.

Koppling till övergripande mål
Organisationen kan på ett förtroendefullt sätt beskriva hur projektet bidrar till att öka målgruppens intresse för att delta i demokratiska processer och utöva sina medborgerliga rättigheter. Särskilt fokus ska ligga på de skolor som kan och vill genomföra skolvalen på sin skola utifrån uppdragets prioriteringar.

Tidsplanens rimlighet och kvalitet
Tidsplanen är rimlig och beskriver aktiviteterna som kommer att ske inom projektet.

Geografisk spridning och räckvidd
Projekt med stor geografisk spridning som når ut till ett stort antal skolor och elever kommer att prioriteras.

Budget och kostnad
Ansökan om medel för att genomföra aktiviteter i samband med skolvalen ska innefatta en preliminär budget. Sökande organisationer kan maximalt söka 1 250 000 kr. Budgeten ska vara väl balanserad i relation till projektmålen. Kostnadseffektiviteten kommer också att bedömas.