Bedömning av ansökan till projekt inför Europarlamentsvalet 2019

I bedömning av projektansökan kommer myndigheten att ta hänsyn till följande punkter:

Syfte och kvalitet

Organisationens beskrivning av innehåll och genomförande och hur dessa förhåller sig till tidigare erfarenheter och kunskap samt till syftet med bidraget. Myndigheten kommer att särskilt prioritera projekt där metoder, aktiviteter eller sätt har prövats och utvärderats med goda resultat och som har nått unga eller utrikes födda eller personer med funktionsnedsättning i alla åldrar. Även projekt där det finns god kännedom om eller förankring i lokala områden, stadsdelar eller på orter där valdeltagandet tidigare har  varit lågt kommer att prioriteras. 

Geografiska prioriteringar 

Projekt som bedrivs i socioekonomiskt utsatta områden med lågt valdeltagande i tidigare val. Här är det särskilt intressant om projektet kan visa att det finns en lokal förankring och kunskap som kan handla om hur en särskild målgrupp kan nås eller vilka specifika metoder som kan vara framgångsrika i just det området.

Budget och kostnad

Ansökan om medel för att genomföra projekt ska innefatta en specificerad budget där högst 10 000 kronor kan användas till revisionskostnader. Budgeten ska vara väl balanserad i relation till de aktiviteter som ska genomföras. Kostnadseffektiviteten kommer också att bedömas.

Framgångsfaktorer som redovisats i de projekt som genomfördes i Valuppdraget 2014 

  • Information för ökad kunskap på ett enkelt och tillgängligt språk anpassat efter målgruppen
  • Fysiskt tillgängliga lokaler och möjlighet att förtidsrösta i sin närmiljö
  • Personliga kontakter för dialog och för att sprida kunskap
  • Samarbete mellan olika lokala aktörer för att nå flera och olika målgrupper