Becoming a part of Europe

Under 2016 fick Sverige tillsammans med åtta andra länder i Europa bidrag av EU-kommissionen för att arbeta med metoder för integration av unga asylsökande. Projektet heter Becoming a part of Europe och har pågått fram till 2019. I Sverige har arbetet koordinerats av Myndigheten för ungdoms- och civilsamhällesfrågor (MUCF).

Om projektet 

Social inkludering av alla unga människor, däribland unga med migrationsbakgrund, är ett av huvudmålen i EU:s ungdomsstrategi (2010–2018). Att arbeta med unga och icke-formellt lärande kan bidra till interkulturell dialog och ömsesidig förståelse mellan nyanlända och mottagarsamhällen. 

Målet med projektet har varit att samla in nationella metoder samt vidareutveckla och bredda dem. På europeisk nivå har metoderna sedan utvecklats, nya metoder har tillkommit och rekommendationer för politiken på lokal, nationell och europeisk nivå har tagits fram. Syftet har varit att förbättra flyktingmottagandet i hela Europa. Unga asylsökande och ensamkommande flyktingbarn har involverats under hela projekttiden. 

Projektet har finansierats av Erasmus+ Key Action 3. Sverige, Italien, Tyskland, Belgien, Frankrike, Malta, Nederländerna, Portugal och Slovenien deltar.

Detta har hänt i Sveriges del av projektet

Under 2017 bjöd MUCF in många organisationer för att medverka i projektet och bidra med erfarenhet och kunskap. Under våren 2017 träffades även representanter från organisationer i civilsamhället och från offentlig sektor. Det är verksamheter som riktar sig till unga nyanlända och som ger stöd till integration och social inkludering. 

Sveriges nationella expertgrupp bildades, beståendes av 26 organisationer. Tillsammans med övriga nationella expertgrupper bidrog den svenska expertgruppen med goda exempel på hur deras verksamheter och projekt gör skillnad för att unga nyanlända ska inkluderas i samhället. Exemplen diskuterades under en konferens i Amsterdam och fyra kluster skapades där Sverige fick ansvar för att driva klustret med fokus på jämställdhet och HBTQ-rättigheter för unga nyanlända.  

Under 2018 har myndigheten tillsammans med RFSL Ungdom genomfört ett arbete på tema jämställdhet och hbtq-rättigheter för unga nyanlända. Totalt 20 personer från åtta europeiska länder har deltagit i arbetet. En Skypekonferens hölls i april inför att alla deltagare möttes i Stockholm i maj för en tvådagarskonferens. Utgångspunkten var att mejsla fram politiska rekommendationer utifrån temat jämställdhet och hbtq-rättigheter för att underlätta inkluderingen under asyltiden, mottagandetiden samt etableringen. Ett annat syfte var att diskutera vilken kunskap och vilka verktyg ungdomsledare behöver ha i arbetet med unga nyanlända. En rapport med slutsatserna sammanställdes i juni.

MUCF deltog på en konferens i Ljubljana, Slovenien, i september tillsammans med fem andra svenska deltagare från nationella expertgrupper. Syftet med konferensen var både att lyfta fram resultaten från de fyra klustergrupperna och att titta framåt och färdigställa de politiska rekommendationerna för tillämpning på lokal, nationell och europeisk nivå samt ta fram ett koncept för stärkt kapacitet för ungdomsledare. MUCF hade ett särskilt fokus på Youmo-uppdraget som togs upp som ett gott exempel på konferensen.

Under våren och sommaren 2019 deltog två svenska deltagare på en ”training for trainers” i Tyskland tillsammans med deltagare från flera olika länder. Temat var ”ungdomsarbetets roll i integration av unga migranter, flyktingar och asylsökande”. Som en följd av detta kommer en utbildningen för ungdomsledare att genomföras i Sverige under 2020.

Trots att projektet formellt sett är slut kommer spridningen och implementering av rekommendationerna att fortsätta. Detta då flera av rekommendationerna utgör en stor och naturlig del av MUCF:s och våra samarbetspartners uppdrag.  

Resultat

  • Projektet har genom nationella expertgrupper delat icke-formella utbildningsmetoder och inkluderingsåtgärder som används i arbetet med unga.
  • Projektet har, på europeisk nivå, utvecklat forskning som lyfter och stärker verksamheter, projekt och initiativ för och med unga migranter, flyktingar och asylsökande. 
  • Projektet har utvecklat och testat utbildningar för dem som arbetar med unga.
  • Projektet har arbetat fram rekommendationer på lokal, nationell och europeisk nivå i syfte att förbättra politiken för inkludering av unga migranter, flyktingar och asylsökande. Rekommendationerna ska även bidra till att ge informellt och icke-formellt lärande i arbetet med unga en större betydelse.

Webbplats för Becoming a part of Europe på EU-nivå

Policy recommendations (engelska)

Policyrekommendationer (svensk översättning)

Goda svenska exempel 

Under 2017 sammanställdes 18 svenska exempel på projekt och initiativ som har gjort och gör skillnad för unga nyanlända. Texterna är på engelska och finns även med i en gemensam europeisk rapport.

Compendium och Practises  

 

Enhet trygga ungdomsmiljöer, Kungälvs kommun

Enter Sweden - IT-guide

Föreningen Framtidståget

Goda grannar, Stockholm

Hitta rätt, Göteborgs stad

Individuell människohjälp och Svenska kyrkan

Integrationsplattformen för barn och unga, Lerums kommun

Kontaktcenter och socialförvaltningen, Helsingborgs stad

Linköpings Stadsmission

Plattformers

Projekt ”Unga möter unga”, Svedala Kommun

Skåne Stadsmission

ProjektX, Solna Ungdomscafé, Solna stad

Songlines

Söderköpings kommun

Ung fritid, Södertälje kommun

Ung Integration, Helsingborg

YOUMO.se