Barnkonventionen

Den 1 januari 2020 blev FN:s konvention om barnets rättigheter svensk lag - den viktigaste reformen för barn i Sverige på 30 år. Barnkonventionen ger barn och unga rätt till en meningsfull fritid.

En rad med tecknade barn och texten "Barnkonventionen i öppen fritidsverksamhet"

Att barnkonventionen nu är lag innebär även att ungas rätt till utvecklande och meningsfulla fritidsaktiviteter blir en central del. Fritiden är betydelsefull och barnkonventionen är ett viktigt redskap för att skapa förutsättningar för alla unga att delta på lika villkor.

Den öppna fritidsverksamheten bygger på ungas delaktighet, inflytande, inkludering och trygghet. MUCF:s tidigare undersökningar visar att vissa grupper av unga upplever hinder att delta. Därför ställs det krav på trygga och tillgängliga verksamheter med kompetenta, vuxna förebilder.

Genom att arbeta med FN:s konvention om barnets rättigheter skapar vi förutsättningar för att alla barn och unga ska kunna delta på lika villkor.

MUCF har tagit fram en verktygslåda som hjälper dig som ska införa barnrättsperspektivet i den öppna fritidsverksamheten. Den består av:

Filmer om barnkonventionen i öppen fritidsverksamhet

För beslutsfattare på lokal, regional och nationell nivå.

Ett stödmaterial för kompetensutveckling och inspiration

"Öppna fritidsverksamheten" (pdf, 8 MB) kan användas på flera olika sätt. Ni kan bygga upp personalens kompetens genom att diskutera ett kapitel i taget på personalmöten eller ha det som utgångspunkt för en utbildningsdag om barnkonventionen.

Materialet kan även fungera som inspiration i det dagliga arbetet eller i situationer där ni vill använda barnkonventionen som stöd i arbetet mot diskriminering, anti-rasism och kränkande behandling.

För chefer och verksamhetsledare.

En modell för att planera, genomföra, utvärdera och utveckla

Modell för planering och utveckling av barnrättsperspektivet” (pdf 183 kb) har sin utgångspunkt i barnkonventionen. Den kan användas vid planering av aktiviteter i vardagen eller i det mer övergripande kvalitetsarbetet. Du styr själv hur djup eller omfattande analys som behöver göras.

För personalgruppen som planerar verksamheten eller aktiviteterna.

Varför är barnkonventionen så viktig?

Att arbeta med barn innebär att arbeta med barns rättigheter! Det gäller alla som arbetar i det offentliga, till exempel inom olika typer av kultur- och fritidsverksamhet.

Barnkonventionen handlar om barn och unga i åldrarna 0-18 år. Den beskriver rätten till trygghet, inflytande och rätten att vara sig själv. Barnkonventionen understryker statens ansvar för att skydda barn och ge dem möjlighet till en positiv utveckling. I alla åtgärder som rör barn ska vi i första hand beakta vad som bedöms vara barnets bästa. Du som arbetar med barn och unga vet hur viktiga dessa frågor är. Barnkonventionen stärker dig i ditt arbete och hjälper dig att synliggöra vad dessa rättigheter innebär i praktiken.

Barnkonventionen blir svensk lag

Sverige ratificerade barnkonventionen 1990 och vi har haft förpliktelser att följa konventionen sedan dess. Från och med januari 2020 är FN:s konvention om barnets rättigheter även svensk lag vilket ytterligare stärker barnets rättigheter. FN har valt ut fyra artiklar som fungerar som grundprinciper. Tillsammans formar de en attityd till barn som kan beskrivas som konventionens barnsyn.

  • Artikel 2: Icke diskriminering
  • Artikel 3: Barnets bästa i främsta rummet
  • Artikel 6: Rätten till liv, överlevnad och utveckling
  • Artikel 12: Rätten till delaktighet och inflytande

Barnkonventionens 54 artiklar skapar tillsammans en helhet. Några artiklar som berör kultur- och fritidsområdet dagligen är:

  • Artikel 15: Barn har rätt att delta i föreningar och fredliga sammankomster.
  • Artikel 23: Barn med funktionsnedsättning har rätt till ett fullvärdigt och anständigt liv samt hjälp till att aktivt delta i samhället.
  • Artikel 31: Barnet har rätt till lek, vila, fritid och rekreation samt fritt delta i det kulturella livet.

Läs mer om barnkonventionen på Barnombudsmannens webbplats