Barnkonventionen

Barn och unga har rätt till en meningsfull fritid. Genom att arbeta med FN:s konvention om barnets rättigheter skapar vi förutsättningar för att alla barn och unga ska kunna delta på lika villkor.

Blåtonad bild av ett gäng unga på stenig strand en sommardag

Varför är barnkonventionen så viktig?

Att arbeta med barn innebär att arbeta med barns rättigheter! Det gäller alla som arbetar i det offentliga, till exempel inom olika typer av kultur- och fritidsverksamhet.

Barnkonventionen handlar om barn och unga i åldrarna 0-18 år. Den beskriver rätten till trygghet, inflytande och rätten att vara sig själv. Barnkonventionen understryker statens ansvar för att skydda barn och ge dem möjlighet till en positiv utveckling. I alla åtgärder som rör barn ska vi i första hand beakta vad som bedöms vara barnets bästa. Du som arbetar med barn och unga vet hur viktiga dessa frågor är. Barnkonventionen stärker dig i ditt arbete och hjälper dig att synliggöra vad dessa rättigheter innebär i praktiken.

Barnkonventionen blir svensk lag

Sverige ratificerade barnkonventionen 1990 och vi har haft förpliktelser att följa konventionen sedan dess. Från och med januari 2020 är FN:s konvention om barnets rättigheter även svensk lag vilket ytterligare stärker barnets rättigheter. FN har valt ut fyra artiklar som fungerar som grundprinciper. Tillsammans formar de en attityd till barn som kan beskrivas som konventionens barnsyn.

  • Artikel 2: Icke diskriminering
  • Artikel 3: Barnets bästa i främsta rummet
  • Artikel 6: Rätten till liv, överlevnad och utveckling
  • Artikel 12: Rätten till delaktighet och inflytande

Barnkonventionens 54 artiklar skapar tillsammans en helhet. Några artiklar som berör kultur- och fritidsområdet dagligen är:

  • Artikel 15: Barn har rätt att delta i föreningar och fredliga sammankomster.
  • Artikel 23: Barn med funktionsnedsättning har rätt till ett fullvärdigt och anständigt liv samt hjälp till att aktivt delta i samhället.
  • Artikel 31: Barnet har rätt till lek, vila, fritid och rekreation samt fritt delta i det kulturella livet.

Läs mer om barnkonventionen på Barnombudsmannens webbplats

Ta hjälp av vår verktygslåda

MUCF har tagit fram en verktygslåda för dig som arbetar inom öppen fritidsverksamhet: fritidsgårdar, ungdomens hus och liknande.

Verktygslådan innehåller tre delar: stödmaterial för chefer, planeringsmodell för personalgruppen och en film riktad till beslutsfattare (kommande). Vi lyfter bland annat fram förslag på sätt att arbeta med trygghet, tillgänglighet, icke-diskriminering, anti-rasism och delaktighet. Vår förhoppning är att du ska få med dig kunskap och verktyg för att stärka verksamheten – för alla ungas bästa!

Stödmaterial för chefer och verksamhetsledare

Som chef eller verksamhetsansvarig har du ansvar för att dina medarbetare har rätt kompetens för att i sitt arbete kunna efterleva barnkonventionen. Vårt stödmaterial "Öppna fritidsverksamheten" kan användas på flera olika sätt. Ni kan bygga upp personalens kompetens genom att diskutera ett kapitel i taget på personalmöten eller ha det som utgångspunkt för en utbildningsdag om barnkonventionen.

Stödmaterialet kan även fungera som inspiration i det dagliga arbetet eller i situationer där ni vill använda barnkonventionen som stöd i arbetet mot diskriminering, anti-rasism och kränkande behandling.

Öppna fritidsverksamheten, stödmaterial för chefer

Modell för planering och utveckling av barnrättsperspektivet

Modellen är ett verktyg för personalgruppen. Den hjälper er att planera, genomföra, utvärdera och utveckla era aktiviteter med utgångspunkt i barnkonventionen. Modellen kan användas vid planering av aktiviteter i det vardagliga eller som en modell för det mer övergripande kvalitetsarbetet. Du kan själv styra hur djup eller omfattande analys du behöver göra just vid det enskilda tillfället. Vid planering av aktiviteter kan du gärna involvera de unga själva i arbetet.

Modell för planering och utveckling av barnrättsperspektivet