Att bli gift mot sin vilja

Cirka 70 000 ungdomar i åldern 16–25 år upplever att de inte fritt kan välja vem de ska gifta sig med. Av dem är det 8 500 som ofta oroar sig över att inte kunna välja partner.

Brudpar och keruber

Främst tjejer som oroar sig

Omkring 70 000 ungdomar riskerar att bli gifta mot sin vilja visar kartläggningen Gift mot sin vilja. Det är främst tjejer som oroar sig över att inte själva kunna välja partner. Många av de unga tror också att de skulle bestraffas av föräldrarna om de vore homo- eller bisexuella.

I socialt utsatta områden som Hjällbo, Araby, Rosengård och Husby upplever 27 procent av 16–25-åringarna att föräldrarna, religionen eller kulturen begränsar deras val, mot 5 procent i hela riket. I Hjällbo, Araby, Rosengård och Husby oroade sig 19,4 procent av tjejerna och 13,5 procent av killarna för att inte själva kunna välja vem de ska gifta sig med. Detta visar våra enkäter Ungdomsenkäten 2009 som gick ut till 6 000 unga mellan 16 och 25 år och Ungdomsstyrelsens urvalsundersökning 2009 bland 2 000 unga mellan 16 och 25 år.

Kopplat till normer om kvinnlig oskuld

Enligt en enkät som Stockholms universitet gjort svarade de 15-åringar som har föräldrar som är ganska eller mycket religiösa i högre grad än andra att de hade begränsningar i sitt val av partner. Detsamma gällde de som svarade att deras föräldrar hade låg utbildningsbakgrund. Enkäten riktade sig till 2 800 elever i årskurs nio i Stockholms stad.

Tvångsäktenskap är kopplat till normer om kvinnlig oskuld och används för att styra flickors och kvinnors sexualitet. Flickorna begränsas i sitt handlingsutrymme och pojkarna fostras till att kontrollera sina systrar. Det här påverkar ungdomarnas hela livssituation. För vissa av dem är tillgången till utbildning, arbete, inflytande, delaktighet och fritid starkt begränsad. Flera av dem är utsatta för mycket psykiskt och fysiskt våld.

Definition av gift mot sin vilja

Regeringen definierar gift mot sin vilja som ”att någon påverkas att gifta sig genom såväl straffbart tvång som andra påtryckningar”. Med tvångsäktenskap menas endast de fall där straffbart tvång används för att få någon att gifta sig mot sin vilja.

Länsstyrelsen i Östergötland

Vi har haft regeringens uppdrag att förebygga och förhindra att unga mellan 13 och 25 år blir gifta mot sin vilja. Delar av myndighetens material är fortsatt tillgängligt.

Från och med 2012 har Länsstyrelsen i Östergötland ansvaret att samordna och stödja arbetet mot tvångs- och barnäktenskap, liksom mot hedersrelaterat våld och förtryck.

Du som är yrkesverksam eller arbetar ideellt och behöver råd och konsultation i situationer där ett barn eller ungdom är utsatt kan nu också ringa på telefonnummer: 010-223 57 60.