Arbete utifrån ungas perspektiv ökade kunskapen om unga företagare

Mellan 2010 och 2014 har Tillväxtverket drivit programmet Ungas Innovationskraft tillsammans med Vinnova för att fler unga i åldern 18-30 år ska utveckla och kommersialisera sina idéer. Satsningen har ökat kunskapen om unga företagare och gett frågan ett lyft både på myndigheten och i samhället i stort.

Bild på Annika Järemo, Tillväxtverket

– När vi började med programmet Ungas Innovationskraft var det inte mycket fokus på unga företagare, det saknades fakta och statistik. Där ser vi att det har skett en förändring. Idag ses unga företagare mer än tidigare som en viktig målgrupp hos de aktörer som jobbar med att stötta företagare, säger Annika Järemo, programansvarig för Ungas Innovationskraft på Tillväxtverket.

Involvera målgruppen

Utmärkande för arbetet med Ungas Innovationskraft är att målgruppen har varit involverad ända från början. Vid programstarten gjordes en hearing med unga företagare för att identifiera unga företagares behov.

Programmet har även haft en Advisory Board (referensgrupp) med unga, genomfört fokusgrupper med unga och unga har varit med och bedömt projektansökningar. Krav har också ställts på de projekt som har fått finansiering från programmet att involvera målgruppen.

– Vi utgår ifrån ungas behov och kopplar det till fakta, statistik och analys när vi har utformat insatser inom programmet, säger Annika Järemo.

Unga företagare är en heterogen målgrupp och många finns i nya branscher och har idéer som bygger på den nya tekniken såsom app-utveckling. Samtidigt verkar en stor andel i mer traditionella branscher, som till exempel bygg och handel.

Nya krav på myndigheten

Även om unga företagare är en heterogen grupp finns det en del gemensamma behov. Unga företagare efterfrågar nätverk med andra unga, men även branschöverskridande nätverk och mentorer som själva är företagare.

– Vi har provat nya arbetssätt och också involverat målgruppen vilket ställt nya krav på oss som offentlig aktör, säger Annika Järemo.

Ungas företagande är ingen sidofråga utan ska genomsyra hela verksamheten. I Tillväxtverkets regleringsbrev står att myndigheten ska redovisa hur de når ut till 18–30-åringar och vilka metoder som används för att nå målgruppen för alla myndighetens insatser. För att bidra till det som står i regleringsbrevet har myndigheten hållit interna seminarier om att involvera och nå ut till unga.

Attityder och statistik

Konkreta resultat av arbetet med att lyfta fram unga är exempelvis den nya fakta och statistik som nu finns nedbruten på unga företagare på Tillväxtverkets webb.

– Vi vet att attityden till företagande är positiv bland unga, säger Annika Järemo. I Entreprenörskapsbarometern från 2012 såg vi att 68 procent av unga i åldern 18-30 år kan tänka sig att bli företagare, 35 procent vill hellre vara företagare än anställd, men bara 4 procent är det i dag. Vi vet också att de befintliga unga företagarna vill växa i större utsträckning än övriga företagargrupper.

– Vi på Tillväxtverket behöver hela tiden se över våra erbjudanden och vilka som kan ta del av våra insatser. Utesluter vi exempelvis unga genom krav på omsättning eller att vi riktar oss mot vissa branscher, eller möjligtvis genom hur vi kommunicerar? Som en myndighet som ska verka för att stärka företagens konkurrenskraft är det oerhört viktigt att tillvarata potentialen som finns hos den unga målgruppen, avslutar Annika Järemo.

Fakta:

  • Ungas Innovationskraft är ett delat uppdrag mellan de två myndigheterna Tillväxtverket och Verket för innovationssystem (VINNOVA).
  • Tillväxtverket är Sveriges näringslivsmyndighet som arbetar för att stärka företagens konkurrenskraft.
  • VINNOVA är Sveriges innovationsmyndighet som arbetar för att främja hållbar tillväxt och samhällsnytta.

Text: Karin Silfversten, Foto: Magnus Bohman

Artikeln är skriven 2014.