Arbete och försörjning

Möjlighet till inträde och etablering på arbetsmarknaden är en central fråga för tillgång till välfärd och inflytande.
Kille sminkar en kund i en affär.

Det här gör vi

Vi arbetar med att ta reda på hur situationen för unga på arbetsmarknaden ser ut. Vi tar också fram och sprider metoder för ungas och nyanländas etablering i arbetslivet.

Unga arbetslösa

Andelen unga i åldern 16–24 år som är öppet arbetslösa och sökande i program med aktivitetsstöd var 14,9 procent 2014.

Arbetslösheten för inskrivna arbetslösa unga i åldern 16–24 år har successivt minskat de senaste tre åren. År 2011 uppgick arbetslösheten till 18,1 procent av den registerbaserade arbetskraften, att jämföra med 2014 då arbetslösheten uppgick till 14,9 procent.

Arbetslösheten har genomgående varit högre för killar än för tjejer. 2014 uppgick killars arbetslöshet till 17,1 procent, att jämföra med arbetslösheten för tjejer på 12,4 procent.

Försörjning

Andelen unga 20-24 år med låg ekonomisk standard har minskat något sedan 2011. År 2011 var andelen 42,9 procent, medan den 2013 var 42,4 procent.

Yrkesinriktat mentorskap för nyanlända invandrare

Nyanlända invandrare saknar ofta nätverk, kontakter och referenser på den svenska arbetsmarknaden. Yrkesinriktat mentorskap är en metod som kan skapa kontakter och behålla en tidigare yrkesidentitet för nyanlända när de kommit till Sverige.

Under 2010-2012 har myndigheten haft i uppdrag att ge bidrag till projekt som arbetar med yrkesinriktat mentorskap. Projekten ska arbeta för att nyanlända lättare ska kunna etablera sig på den svenska arbetsmarknaden eller som egna företagare. Nio projekt har fått bidrag från oss för att pröva och utveckla metoden i praktiken.

En följeslagare på vägen

I rapporten En följeslagare på vägen utvärderas satsningen för åren 2010-2012. Den visar att de nyanlända som fått stöd har närmat sig arbetsmarknaden och att män har fått högre arbetsinkomster jämfört med en kontrollgrupp.

Vi föreslår fortsatt stöd till organisationer som erbjuder yrkesmentorer. Vi anser också att det är viktigt att ta hänsyn till att kvinnor generellt sett står längre från arbetsmarknaden än män.

En följeslagare på vägen

Unga som varken arbetar eller studerar

Temagruppen Unga i arbetslivet tar fram kunskap om unga som varken arbetar eller studerar. De fokuserar särskilt på unga som lämnat grundskolan eller gymnasieskolan och är mellan 13 och 29 år.

Bland unga i åldern 16–24 år var det 7,5 procent som varken arbetade eller studerade 2012.

Analysmodellen UVAS

Temagruppen Unga i arbetslivet har tagit fram en ny analysmodell för att ta fram statistik på hur många unga som varken arbetar eller studerar, UVAS. Idag används olika analysmodeller för att ta fram sådan statistik och det gör det svårt att jämföra statistiken och veta hur många unga det faktiskt är som tillhör den gruppen.

UVAS utgår från ett helt kalenderår och fångar upp unga som vare sig haft studiemedel, studerat eller haft en inkomst över ett prisbasbelopp under kalenderåret.

Lagen om kommunalt aktivitetsansvar

Kommunerna har enligt lag (2 kap. skollagen) ett aktivitetsansvar  för ungdomar som är under 20 år, har gått ut grundskolan och inte går i gymnasiet. Det innebär att kommunen ska erbjuda lämpliga individuella åtgärder som i första hand motiverar till utbildning. Kommunerna ska även föra register över de unga som omfattas av ansvaret och dokumentera insatserna på lämpligt sätt. Vi önskar att fler kommuner använder modellen UVAS för att ta reda på hur många unga det är som varken arbetar eller studerar.

Skollagen om aktivitetsansvaret (Skolverkets webbplats)

Modellen UVAS (Temagruppen Unga i arbetslivets webbplats)

Navigatorcentrum

På ett navigatorcentrum samordnas myndigheters, kommuners, närings- och föreningslivets resurser för att unga arbetslösa snabbare ska få jobb. De sätter den unges behov i centrum så att de unga kan gå till ett ställe för att försöka löra problem som arbetslöshet, bostadslöshet och språksvårigheter.

Ungdomsstyrelsens satsning på att stödja utvecklingen av navigatorverksamheter startade 2004. Satsningen är slut men på många håll lever navigatorcentrumens verksamhet vidare.

Ta reda på hur ungas arbetssituation ser ut på din ort

Vad har unga för framtidsplaner där du bor? Det kan din kommun ta reda på genom att delta i ungdomsenkäten Lupp. Idag har cirka hälften av landets kommuner gjort Lupp.

Ungdomsenkäten Lupp - ta reda på hur det ser ut just där du bor

Statistik om unga

Ta reda på mer om ungas arbete och försörjning i webbportalen Ungidag.se. Där hittar du den senaste statistiken om unga från tolv myndigheter och Riksidrottsförbundet.

ungidag.se