Arbete och försörjning

Att komma in och etablera sig på arbetsmarknaden är en central fråga för tillgång till välfärd och inflytande.

Kille sminkar en kund i en affär.

Det här gör vi

Vi stödjer kommuner och andra lokala aktörer som arbetar med unga som varken arbetar eller studerar.

Vi tar fram kunskap om situationen för unga på arbetsmarknaden.

Ungas etablering

Under 2016 och 2017 har vi tagit fram kunskap om ungas etablering på arbetsmarknaden.

  • Rapporten Fokus 16 beskriver etableringen för unga nyanlända.
  • Rapporten Fokus 17, delrapport 1, beskriver hela gruppen ungas etablering
  • Rapporten Fokus 17, delrapport 2, beskriver etableringen för unga med funktionsnedsättning
  • Rapporten Fokus 17, delrapport 3, beskriver etableringen för unga hbtq-personer.
  • De båda rapporterna Bredda normen sammanställer tidigare kunskap om unga hbtq-personers etablering på arbetsmarknaden och lyfter unga hbtq-personers egna röster om hur det är att varken arbeta eller studera.

Unga som varken arbetar eller studerar

Temagruppen Unga i arbetslivet som tidigare hade sitt kansli på MUCF har tagit fram kunskap om unga som varken arbetar eller studerar. De fokuserade särskilt på unga som lämnat grundskolan eller gymnasieskolan och som var mellan 13 och 29 år.

Bland unga i åldern 16–24 år var det 7,5 procent som varken arbetade eller studerade 2012.

Analysmodellen UVAS

Temagruppen Unga i arbetslivet har tagit fram en ny analysmodell för att ta fram statistik på hur många unga som varken arbetar eller studerar, UVAS. Idag används olika analysmodeller för att ta fram sådan statistik och det gör det svårt att jämföra statistiken och veta hur många unga det faktiskt är som tillhör den gruppen.

UVAS utgår från ett helt kalenderår och fångar upp unga som vare sig haft studiemedel, studerat eller haft en inkomst över ett prisbasbelopp under kalenderåret.

Lagen om kommunalt aktivitetsansvar

Kommunerna har enligt lag (2 kap. skollagen) ett aktivitetsansvar  för ungdomar som är under 20 år, har gått ut grundskolan och inte går i gymnasiet. Det innebär att kommunen ska erbjuda lämpliga individuella åtgärder som i första hand motiverar till utbildning. Kommunerna ska även föra register över de unga som omfattas av ansvaret och dokumentera insatserna på lämpligt sätt. Vi önskar att fler kommuner använder modellen UVAS för att ta reda på hur många unga det är som varken arbetar eller studerar.

Skollagen om aktivitetsansvaret (Skolverkets webbplats)

Modellen UVAS (Temagruppen Unga i arbetslivets webbplats)

Ta reda på hur ungas arbetssituation ser ut på din ort

Vad har unga för framtidsplaner där du bor? Det kan din kommun ta reda på genom att delta i ungdomsenkäten Lupp. Idag har cirka hälften av landets kommuner gjort Lupp.

Ungdomsenkäten Lupp - ta reda på hur det ser ut just där du bor

Statistik om unga

Ta reda på mer om ungas arbete och försörjning i webbportalen Ungidag.se. Där hittar du den senaste statistiken om unga från tolv myndigheter och Riksidrottsförbundet.

ungidag.se

Arbetsförmedlingen har också aktuell statistik om arbetslöshet.

Statistik och publikationer