Antidiskriminerings-verksamhet

Bidrag till organisationer och stiftelser för verksamhet som förebygger och motverkar diskriminering. Bidraget ska gå till verksamheter som arbetar långsiktigt med rådgivning till privatpersoner om deras rättigheter samt med utbildningsverksamhet och opinionsbildning.

Träbro

Extra utlysning av bidrag

Vi kommer att fördela ytterligare 15 miljoner kronor till Sveriges antidiskrimineringsbyråer för 2018 under förutsättning att den föreslagna budgeten godkänns av riksdagen i december. Ni kan nu ansöka om detta extra bidrag senast den 16 november 2017.

Ansökan

Ni ansöker i Myndigheten för ungdoms- och civilsamhällesfrågors ansökningssystem. Ni måste även skicka ett e-postbrev till Rebecka Herdevall rebecka.herdevall@mucf.se eller Teresea Wedadjo Wallin teresea.wedadjo.wallin@mucf.se och meddela om ni vill ansöka om ett bidrag på minsta nivå (upp till 400 000 kronor), medelnivå (400 000 – 800 000 kronor) eller högsta nivå (mer än 800 000  kronor).

Samma regler som för ordinarie ansökningsomgång gäller. Läs mer om dessa regler och förutsättningar nedan.

Ni kan söka bidraget

Bidrag kan lämnas till ideella organisationer och stiftelser där verksamheten drivs:

  • utan vinstsyfte
  • med tydliga mål och metoder
  • med långsiktig inriktning med personer som har kunskap om diskriminering och om de bestämmelser som gäller inom området.

Verksamheten inom organisationer och stiftelser ska stödja sig på demokratins idéer. Ideella organisationer ska vara demokratiskt uppbyggda.

Det här kan bidraget gå till

Syftet med bidraget är att förebygga och motverka diskriminering inom samtliga sju diskrimineringsgrunder. Verksamheten ska bedrivas genom att ge gratis rådgivning och information till privatpersoner om hur de kan ta till vara sina rättigheter. Verksamheten ska också driva opinionsbildning, arrangera kurser och seminarier samt att ge allmän information och rådgivning. Den här typen av verksamheter brukar kallas antidiskrimineringsbyråer.

Bidraget är ett verksamhetsbidrag som ges för ett år i taget till långsiktigt inriktade verksamheter. Det kan inte ges till projekt eller enstaka aktiviteter.

Prioriteringar

Vi prioriterar:

  • att verksamheterna är geografiskt spridda över hela landet
  • redan pågående verksamhet.

För närvarande finns 15 antidiskrimineringsbyråer.

Bidragets storlek

För verksamhetsåret 2017 fördelades 13,5 miljoner kronor till 15 antidiskrimineringsbyråer.

Bidraget för verksamhetsåret 2017 fördelades som ett fast bidrag. Det innebär att de verksamheter som fick bidrag får ett lika stort belopp vardera. Annan medfinansiering av verksamheten påverkar inte det beloppet. Det ordinarie bidraget för 2018 kommer att fördelas på samma sätt, medan det extra bidraget kommer att fördelas utifrån organisationernas behov och önskemål.

Bidraget får användas till kostnader för personal, verksamhet, resor, kompetensutveckling samt administration och revision. Ni får fördela bidraget på olika budgetposter efter verksamhetens behov. När ni redovisar bidraget till oss måste ni däremot visa hur bidraget har använts.