Antidiskriminerings-verksamhet

Bidrag till organisationer och stiftelser för verksamhet som förebygger och motverkar diskriminering. Bidraget ska gå till verksamheter som arbetar långsiktigt med rådgivning till privatpersoner om deras rättigheter samt med utbildningsverksamhet och opinionsbildning.

Träbro

Ansökan

Sista ansökningsdag har passerat. Nästa ansökningsomgång beräknas öppna under hösten 2018.

Ni kan söka bidraget

Bidrag kan lämnas till ideella organisationer och stiftelser där verksamheten drivs:

  • utan vinstsyfte
  • med tydliga mål och metoder
  • med långsiktig inriktning med personer som har kunskap om diskriminering och om de bestämmelser som gäller inom området.

Verksamheten inom organisationer och stiftelser ska stödja sig på demokratins idéer. Ideella organisationer ska vara demokratiskt uppbyggda.

Det här kan bidraget gå till

Syftet med bidraget är att förebygga och motverka diskriminering inom samtliga sju diskrimineringsgrunder. Verksamheten ska bedrivas genom att ge gratis rådgivning och information till privatpersoner om hur de kan ta till vara sina rättigheter. Verksamheten ska också driva opinionsbildning, arrangera kurser och seminarier samt att ge allmän information och rådgivning. Den här typen av verksamheter brukar kallas antidiskrimineringsbyråer.

Bidraget är ett verksamhetsbidrag som ges för ett år i taget till långsiktigt inriktade verksamheter. Det kan inte ges till projekt eller enstaka aktiviteter.

Prioriteringar

Vi prioriterar:

  • att verksamheterna är geografiskt spridda över hela landet
  • redan pågående verksamhet.

För närvarande finns 15 antidiskrimineringsbyråer.

Bidragets storlek

För verksamhetsåret 2017 fördelades 13,5 miljoner kronor till 15 antidiskrimineringsbyråer.

Bidraget för verksamhetsåret 2017 fördelades som ett fast bidrag. Det innebär att de verksamheter som fick bidrag får ett lika stort belopp vardera. Annan medfinansiering av verksamheten påverkar inte det beloppet. Det ordinarie bidraget för 2018 kommer att fördelas på samma sätt, medan det extra bidraget kommer att fördelas utifrån organisationernas behov och önskemål.

Bidraget får användas till kostnader för personal, verksamhet, resor, kompetensutveckling samt administration och revision. Ni får fördela bidraget på olika budgetposter efter verksamhetens behov. När ni redovisar bidraget till oss måste ni däremot visa hur bidraget har använts.