Ansökan till Samarbetspartnerskap

Ska du ansöka om ett projekt inom Samarbetspartnerskap för första gången? Här kommer några tips!

Registrering

Du måste registrera dig och sedan din organisation eller kommun innan du kan ansöka. Därför är det viktigt att göra det i god tid innan deadline.

Registrera din organisation

Ansökan

Open Calls - Youth Erasmus+

Logga in med ditt "EU Login" (ECAS-konto). Du skapar ett EU Login på inloggningssidan. OBS! Kom ihåg att använda en modern webbläsare, till exempel Firefox, Chrome, Edge eller Safari.

Tänk på det här när du fyller i ansökan

Skriv inte ensam

Diskutera med gruppen och låt gärna någon som inte känner till er verksamhet läsa igenom det ni har skrivit för att vara säkra på att det är förståeligt för en utomstående.

Den röda tråden

Var noga med att det finns en röd tråd genom hela ansökan. Detta är särskilt viktigt om ni ansöker om flera aktiviteter inom samma projekt. Hänger aktiviteterna tydligt ihop med de mål och prioriteringar som ni har angett för projektet? Är metoderna relevanta för att uppnå det lärande och de effekter ni önskar? Kommer er utvärdering att kunna visa om ni har uppfyllt målen?

Beskriv samarbetet

Tänk också på att vi kommer att bedöma hur ni beskriver samarbetet med era projektpartners i ansökan: Varför har ni valt era partnerorganisationer? På vilket sätt kommer alla att vara aktiva i projektets alla faser? Vad kommer organisationerna eller ungdomarna att lära sig eller vinna på projektet?

Svara på alla frågor

Så gott som varje fråga i ansökan har ett antal underfrågor. Se till att ni har svarat på alla underfrågor. Ett av de vanligaste misstagen bland våra ansökare är att bara svara på delar av frågan, vilket gör det betydligt svårare att bedöma om en ansökan kan beviljas.

Budget

Tänk på att stämma av budgeten med era samarbetsorganisationer så det blir tydligt hur mycket pengar var och en av organisationerna i projektet kommer att få för att genomföra aktiviteterna. 

Budget för Partnerskap

Hur vi bedömer

Myndigheten för ungdoms- och civilsamhällesfrågors bedömningsgrunder står i del B samt i bilagorna i Programhandledningen, i anslutning till varje aktivitet. Vi vill råda er att lägga lite extra tid på att tänka igenom vilka av Erasmus+ Ungdoms mål och prioriteringar som gäller för just ert projekt och förklara den kopplingen tydligt i ansökan.

Detta har varit den besvärligaste delen för tidigare ansökare, men med de regler som gäller för Erasmus+ kommer en ansökan inte att kunna väga upp svaga kopplingar till mål och prioriteringar med en i övrigt stark ansökan, utan den kommer då att avslås.

Det här ska ni bifoga ansökan

Partner mandate

Alla organisationer som söker tillsammans ska skriva under ett samarbetsavtal, ett så kallat Partner mandate. Är ni många som söker tillsammans är det bra att ni scannar ihop alla avtal till ett gemensamt PDF-dokument eftersom man endast får bifoga fem dokument i ansökan.

Partner mandate (word-dokument på engelska)

Declaration of Honour

Declaration of Honour ska skrivas under av den som är juridiskt ansvarig för projektet. Med den visar ni att uppgifterna som lämnats i ansökan är riktiga, att organisationern har kapacitet att genomföra projektet samt att ni inte har några ekonomiska eller juridiska problem.

Signaturen måste vara i original, det vill säga skriven för hand med penna på utskrivet dokument. Signatur som skannats och använts vid andra tillfällen får inte klistras in i dokumentet. I sådant fall godkänns inte ansökan.

När ni ansöker om ett projekt inom Erasmus+ kan ni ladda ner en Declaration of Honour i er ansökan i ansökningssystemet under "Annexes" som då är förifylld med er organisations och projektets uppgifter. Skriv ut dokumentet, signera det, skanna det signerade dokumentet och bifoga det till er ansökan. Behöver ni komma åt mallen efter att er ansökan skickats in? Maila erasmusplus@mucf.se så skickar vi den till er via mail.  

Fyll i aktivitetsschemat

Glöm inte att fylla i aktivitetsschemat.

Aktivitetsschema (Exceldokument på engelska)

Balans- och resultaträkning

Om en organisation söker från 60000 euro och uppåt (för ett eller flera projekt inom Erasmus+) behöver vi få in den senaste balans- och resultaträkningen för att kunna göra en kontroll av organisationens finansiella kapacitet. 

Försiktighetsprincip råder vid användande av allmänna medel. För nystartade organisationer som inte kan presentera någon balans- och resultaträkning får det maximalt beviljade beloppet inte överstiga 60000 Euro totalt. Detta gäller för ett eller flera projekt inom alla delprogram inom Erasmus+ 

MUCF definierar bristande finansiell kapacitet dels som oförmåga att presentera en korrekt balans- och resultaträkning, dels som svagt resultat utifrån de finansiella analyser vi gör på korrekta balans- och resultaträkningar.

Allmän handling

Myndigheten för ungdoms- och civilsamhällesfrågor är en statlig myndighet. Det innebär att alla handlingar som skickas till myndigheten (exempelvis e-post, ansökningar och personuppgifter) blir en allmän handling och kan komma att lämnas ut enligt offentlighetsprincipen.

Sekretesspolicy

EU-kommissionen samlar in personuppgifter när du ansöker om bidrag inom Erasmus+, bland annat för att kunna identifiera organisationer och föra statistik. Du kan läsa mer om det i dokumentet Privacy statement.

Privacy statement (på engelska, pdf)

Efter att ni skickat in ansökan

Ni kan behöva komplettera er ansökan med eventuella formella brister. MUCF kontaktar er om någon information fattas.

Det är endast om ansökan är fullständig efter komplettering som den kommer att handläggas vidare. Observera att frågor om komplettering eller andra frågor kommuniceras via e-post. Kontrollera därför extra noga vilken e-postadress till projektets kontaktperson som ni har angivit i ansökan.

Beslutet mejlas till er 2-3 månader efter ansökningsdeadline.