Ansökan inom Erasmus+

Ska du ansöka om ett projekt inom Erasmus+ Ung och Aktiv för första gången? Här kommer några tips.

Registrering

Du måste registrera dig och sedan din organisation eller kommun innan du kan ansöka. Därför är det viktigt att göra det i god tid innan deadline.

Registrera din organisation

Ansökningstider

  • 11 maj, 2021, klockan 12, för projekt som börjar mellan 1 augusti - 31 december 2021. Ansökningssystemet är öppet!
  • 5 oktober, 2021, klockan 12, för projekt som börjar mellan 1 januari - 31 maj 2022. 

Ansökan

Ansökningsformuläret på webbsidan Erasmus+ Forms
Logga in med ditt "EU Login" (ECAS-konto). Du skapar ett EU Login på inloggningssidan. OBS! Kom ihåg att använda en modern webbläsare, till exempel Firefox, Chrome, Edge eller Safari.

Hur vi bedömer

Myndigheten för ungdoms- och civilsamhällesfrågors bedömningsgrunder står i del B i Programhandledningen, i anslutning till varje aktivitet. Lägg lite extra tid på att tänka igenom vilka av Erasmus+ Ung och Aktivs mål och prioriteringar som gäller för just ert projekt och förklara den kopplingen tydligt i ansökan.

Detta har varit den besvärligaste delen för tidigare ansökare, men med de regler som gäller för Erasmus+ kommer en ansökan inte att kunna väga upp svaga kopplingar till mål och prioriteringar med en i övrigt stark ansökan, utan den kommer då att avslås.

Mål och prioriteringar inom Erasmus+

Programhandledning på engelska

Efter att ni skickat in ansökan

Ni kan behöva komplettera er ansökan med eventuella formella brister. MUCF kontaktar er om någon information fattas.

Det är endast om ansökan är fullständig efter komplettering som den kommer att handläggas vidare. Observera att frågor om komplettering eller andra frågor kommuniceras via e-post. Kontrollera därför extra noga vilken e-postadress till projektets kontaktperson som ni har angivit i ansökan.

Beslutet mejlas till er 2-3 månader efter ansökningsdeadline.

Skriv inte ensam

Diskutera med era projektpartners, med andra i er egen organisation och låt gärna någon som inte känner till er verksamhet läsa igenom det ni har skrivit för att vara säkra på att det är förståeligt för en utomstående.

Den röda tråden

Var noga med att det finns en röd tråd genom hela ansökan. Detta är särskilt viktigt om ni ansöker om flera aktiviteter inom samma projekt. Hänger aktiviteterna tydligt ihop med de mål och prioriteringar som ni har angett för projektet? Är metoderna relevanta för att uppnå det lärande och de effekter ni önskar? Kommer er utvärdering att kunna visa om ni har uppfyllt målen? Glöm inte heller att fylla i Aktivitetsschemat.

Svara på alla frågor

Så gott som varje fråga i ansökan har ett antal underfrågor. Se till att ni har svarat på alla underfrågor. Ett av de vanligaste misstagen bland våra ansökare är att bara svara på delar av frågan, vilket gör det betydligt svårare att bedöma om en ansökan kan beviljas.

Budget

Tänk på att stämma av budgeten med era samarbetsorganisationer så det blir tydligt hur mycket pengar var och en av organisationerna i projektet kommer att få för att genomföra aktiviteterna. Det finns särskilda regler för budgeten beroende på om du ska genomföra Ungdomsutbyte, Kompetensutveckling för dig som jobbar med unga eller Aktiviteter för att öka ungas delaktighet. Läs mer om budget under respektive projektform.

Det här ska ni bifoga ansökan

Declaration of Honour och Partner mandate

Declaration of Honour ska skrivas ut och skrivas under av den som är juridiskt ansvarig för projektet. Med den visar ni att uppgifterna som lämnats i ansökan är riktiga, att organisationen har kapacitet att genomföra projektet samt att ni inte har några ekonomiska eller juridiska problem.

Alla organisationer som söker tillsammans ska skriva ut och skriva under varsitt samarbetsavtal, ett så kallat Partner Mandate. Även här är det juridiskt ansvarig i varje organisation som ska skriva under. Är ni många organisationer som söker tillsammans är det bra att ni scannar ihop alla avtal till ett gemensamt PDF-dokument, det går nämligen att bifoga fem dokument i ansökan

Signaturerna i Decalaration of Honour och Partner Mandate dokument måste vara i original, det vill säga skrivna för hand med penna på utskrivet dokument. Signaturer som skannats och använts vid andra tillfällen får inte klistras in i dokumenten. Om detta sker kan MUCF inte godkänna dokumenten. Om Partner Mandates inte kan godkännas kan vi inte skriva projektavtal med organisationerna och projektet kan därmed inte genomföras

När ni ansöker om ett projekt inom Erasmus+ kan ni ladda ner både Declaration of Honour och Partner Mandates i er ansökan i ansökningssystemet under "Annexes" som då är förifyllda med relevanta uppgifter. Skriv ut dokumenten, signera dem, (gällande Partner Mandate sänder ni detta med originalsignatur till era partners för påskrift), skanna de signerade dokumenten och bifoga det till er ansökan. 

Behöver ni komma åt mallarna för Declaration of Honour och Partner Mandate efter att er ansökan skickats in? Maila erasmusplus@mucf.se så skickar vi dem till er via mail.  

Aktivitetsschema

När ni ansöker om bidrag ska varje aktivitet ha ett enskilt program. Det är en viktig del av ansökan där syfte och metoder tydligt ska finnas med.

Inom volontärtjänsten ska ni presentera ett genomsnittligt veckoschema.

Inom kompetensutveckling för dig som jobbar med unga och för ungdomsutbyte ska ni beskriva vad ni ska göra dag för dag. Ansöker ni om förberedande besök ska även den aktiviteten ha ett schema.

Aktivitetsschema (Exceldokument på engelska)

Balans- och resultaträkning

Om en organisation söker från 60 000 euro och uppåt (för ett eller flera projekt inom Erasmus+ och Europeiska Solidaritetskåren) behöver vi få in den senast avslutade balans- och resultaträkningen för att kunna göra en kontroll av organisationens finansiella kapacitet.

Försiktighetsprincip råder vid användande av allmänna medel. För nystartade organisationer som inte kan presentera någon balans- och resultaträkning eller för informella grupper får det maximalt beviljade beloppet inte överstiga 60 000 Euro totalt. Detta gäller för ett eller flera projekt inom alla delprogram inom Erasmus+ och Europeiska Solidaritetskåren.

MUCF definierar bristande finansiell kapacitet dels som oförmåga att presentera en korrekt balans- och resultaträkning, dels som svagt resultat utifrån de finansiella analyser vi gör på korrekta balans- och resultaträkningar.

Sekretesspolicy

EU-kommissionen samlar in personuppgifter när ni ansöker om bidrag inom Erasmus+, bland annat för att kunna identifiera organisationer och föra statistik. Det står mer om det i dokumentet Privacy statement.

Privacy statement (på engelska, pdf)