Analysgrupp för regional tillväxt och attraktionskraft 2014-2020

MUCF ingår i analysgruppen för regional tillväxt och attraktionskraft 2014-2020.

Myndigheten för ungdoms- och civilsamhällesfrågor ska bidra med analyser, kunskapsmaterial och statistik till analysgruppen för regional tillväxt och attraktionskraft 2014-2020.

Analysgruppen ska bidra till att det regionala perspektivet tydliggörs i myndigheternas analysarbeten. Gruppens arbete ska öka förutsättningarna för tvärsektoriell omvärldsanalys och metodutveckling samt erfarenhetsutbyte och kunskapsspridning.

Gruppen har också bidragit vid framtagandet av den nationella strategin för regional tillväxt och attraktionskraft 2014-2020.