Studier om civila samhället

Ett bidrag till forskare för studier om det civila samhället. Syftet är att öka kunskapen om det civila samhällets utveckling, organisering och samspel med samhället i övrigt.

silhuetter av människor

Forskningsprojekt som har fått bidrag 2016

  • En förbisedd elit? Elitiseringsprocesser i det svenska civilsamhället - Roberto Scaramuzzino, Socialhögskolan, Lunds universitet
  • Ungdomsråd? Ett deliberativt komplement på gränsen mellan civilsamhälle och kommunal verksamhet? - Anders Kassman, Avdelningen för forskning om civilsamhället, Ersta Sköndal Högskola
  • Offentlig upphandling i civilsamhället - logiker och utmaningar på välfärdsmarknader - Mats Jutterström, SIR, Handelshögskolan i Stockholm/SCORE
  • Idéburen innovationsutveckling i samhällsutmaningarnas spår - Malin Lindberg, Institutionen för ekonomi, teknik och samhälle, Luleå tekniska universitet

Ansökningstider

Bidraget går att söka igen våren 2017 och då är sista ansökningsdag 2 maj.

Ni kan söka bidraget

Disputerade forskare vid högskola, universitet eller annan akademisk forskningsmiljö. Forskaren ska vara projektledare och vetenskapligt ansvarig för projektet.

Samverkan och medfinansiering

Vi välkomnar samverkan och medfinansiering med offentliga myndigheter och/eller organisationer i civilsamhället. Ni ska även delta i seminarier för erfarenhetsutbyte och spridning av resultat.

Det här kan bidraget gå till

Frågor som berör samspelet mellan det offentliga samhället, det civila samhället eller marknaden. Till exempel:

  • Hur påverkas civilsamhällets organisationer av de krav på mål- och resultatuppföljning och av andra typer av styrning som externa aktörer ställer på dem?
  • Hur ser möjligheterna och villkoren ut för civilsamhällets aktörer att delta i de dialog- och kommunikationsprocesser som pågår mellan det offentliga och det civila samhället?
  • I vilka former och för vilka syften organiserar sig människor idag? Hur förhåller sig den offentliga sektorn och andra aktörer till människors organisering i traditionella och nya former?
  • Hur ser civilsamhällets arbete för att förbättra flyktingmottagandet eller för att underlätta nyanländas etablering i samhället ut och hur kan dessa utmaningar mötas?

Forskningsprojekten kan även inriktas mot andra identifierade områden som rör det civila samhället i enlighet med bidragets syfte och mål.

Exempel på forskningsprojekt som har fått bidrag

Bidragets storlek

Ni får ersättning för kostnader som lön, sociala avgifter och övriga projektkostnader. Ni får även ersättning för max 35 procent av så kallade overheadkostnader.

Totalt kommer 3,6 miljoner kronor att fördelas.

Så här länge kan projektet pågå

Projektet kan pågå i ett eller två år.

Bedömning av ansökan

Myndigheten har utsett en vetenskaplig beredningsgrupp som bedömer alla ansökningar utifrån deras vetenskapliga kvalitet. Ordförande i beredningsgruppen är Nihad Bunar, professor vid Stockholms universitet.

Ytterligare tre personer kommer att ingå i beredningsgruppen. Vid jävsituationer och vid behov av särskild sakkunskap inom ett område anlitar Myndigheten för ungdoms- och civilsamhällesfrågor externa forskare som granskare. En utförlig beskrivning av det vetenskapliga beredningsarbetet finns i myndighetens beredningshandbok.