Så här arbetar Partsgemensamt forum

Om hur organisationerna utses och organisering och arbetsformer i Partsgemensamt forum.

Så här väljs organisationerna och representanterna

Under hösten kan organisationer nominera sig själva eller en annan organisation till forumet. En urvalskommitté med Myndigheten för ungdoms- och civilsamhällesfrågor och representanter för det civila samhället går igenom nomineringarna och tar fram ett förslag om vilka organisationer som kan bli aktuella för forumet.

Principen är att få med en mångfald av organisationer som speglar det civila samhällets bredd. Det är Myndigheten för ungdoms- och civilsamhällesfrågors generaldirektör som slutligen utser och fattar det formella beslutet om vilka organisationer som ska ingå i forumet.

Organisationerna i Partsgemensamt forum utses för ett år i taget men de kan bli utnämnda igen vid nästa års nominering. Tanken är att organisationer kan sitta kvar i forumet i flera år för att skapa kontinuitet samtidigt som nya organisationer kommer till för att skapa förnyelse.

Organisationerna utser sedan själva sina representanter i forumet. De ledamöter som närvarar förväntas ha intresse och kunskap av att diskutera övergripande frågor om det civila samhället.

Organisering och arbetsformer i forumet

I Partsgemensamt forum deltar representanter från sexton organisationer och tjänstepersoner från Regeringskansliet.

Myndigheten för ungdoms- och civilsamhällesfrågor ansvarar för att sammankalla och administrera Partsgemensamt forum.

Det är Partsgemensamt forum som varje år bestämmer hur organiseringen och arbetsformerna i forumet ska se ut. Detta styrs av en arbetsordning.

Forumet förbereds och leds av ett presidium där ordförandeskapet roterar. Ordförande år 2018 är Katarina Höög, Kulturdepartementet, och vice ordförande är Ludvig Sandberg, Forum - idéburna organisationer med social inriktning. I presidiet ingår också Nadine Ghawi från Myndigheten för ungdoms- och civilsamhällesfrågor som har det administrativa ansvaret.

Forumet träffas fem gånger per år och diskuterar villkoren för det civila samhället.

Parterna har även bjudit in Sveriges Kommuner och Landsting, SKL, att följa samtalen.

Se vilka organisationer som deltar i forumet i artikeln Partsgemensamt forum för dialog.