Aktuellt

Här kan du läsa, ladda ned och beställa Myndigheten för ungdoms- och civilsamhällesfrågors publikationer. Alla våra publikationer kan laddas ned gratis. Vid beställning kan kostnad för frakt tillkomma.

Återrapportering av tre statsbidrag till ideella organisationer, stiftelser och kommuner

Den här rapporten tar upp hur tre projektbidrag till ideella organisationer, stiftelser och kommuner har använts och vad de fått för effekter. Myndigheten gör bedömningen att de resultat och effekter som projektägarna har rapporterat in ligger väl i linje med bidragens syften.

Av organisationernas svar att döma gav också en majoritet av projekten långsiktiga effekter. Vi drar även slutsatsen att statsbidragen många gånger växlas upp av de ideella projektägarna, och att staten därmed ges god valuta för pengarna.

0:00 kr
Återrapportering av tre statsbidrag till ideella organisationer
0:00 kr
Omslag till rapporten Offentliga aktörers behov av kunskap om det civila samhället
Det civila samhällets syn på vad offentliga aktörer bör veta
0:00 kr
Återrapportering av MUCF:s bidrag till Lokala resurscenter för beviljade projekt 2016
0:00 kr
Framsidan på Youmo-handledningen
En vägledning om att samtala med unga nyanlända om frågor som rör hälsa, sexualitet och jämställdhet
0:00 kr
Denna rapport ger en bild av hur bidraget har använts under 2016 och vilka resultat och effekter det har haft i förhållande till sitt syfte.
0:00 kr
Omslagsbild på ung kille
Ungas arbetslivskontakter i arbetsmarknadsprojekt
0:00 kr