Aktuellt

Här kan du läsa, ladda ned och beställa Myndigheten för ungdoms- och civilsamhällesfrågors publikationer. Alla våra publikationer kan laddas ned gratis. Vid beställning kan kostnad för frakt tillkomma.

Återrapportering av tre statsbidrag till ideella organisationer

Den här rapporten tar upp hur tre organisationsbidrag till ideella organisationer har använts och vad de fått för effekter. Myndigheten gör bedömningen att de resultat och effekter som projektägarna har rapporterat in ligger väl i linje med bidragens syften.

Vi bedömer också att organisationsbidragen är av stor vikt för mottagarorganisationernas existens och verksamhet.

0:00 kr
Villkor och roller för ideella föreningar och samfälligheter 2017
0:00 kr
Återrapportering av tre statsbidrag till ideella organisationer, stiftelser och kommuner
0:00 kr
Återrapportering av MUCF:s bidrag till Lokala resurscenter för beviljade projekt 2016
0:00 kr
Omslag (illustrerad) till Youmo i praktiken. Ung tjej.
En vägledning om att samtala med unga nyanlända om frågor som rör hälsa, sexualitet och jämställdhet
0:00 kr
Denna rapport ger en bild av hur bidraget har använts under 2016 och vilka resultat och effekter det har haft i förhållande till sitt syfte.
0:00 kr
Omslagsbild på ung kille
Ungas arbetslivskontakter i arbetsmarknadsprojekt
0:00 kr