Partsgemensamt forum för dialog

I Partsgemensamt forum diskuterar representanter från regeringen och civilsamhället hur förutsättningarna för det civila samhällets organisationer kan förbättras. NOD* sammankallar och administrerar forumet.

Färgglada spelpjäser

Information om hur organisationerna och representanterna utses samt hur forumet arbetar finns i artikeln Så här arbetar Partsgemensamt forum.

Dialogen i fokus

Det är dialogen i sig som är syftet med forumet. Avsikten är att samtalen ska kunna bidra till att förbättra villkoren för civilsamhällets organisationer så att de kan:

 • göra människor delaktiga
 • agera röstbärare och opinionsbildande
 • vara organisatörer av verksamheter och på så sätt bidra till samhällsutvecklingen och välfärden.

Varje part – företrädarna för det civila samhället och regeringens företrädare – bidrar ömsesidigt till dagordningen och med underlag till samtalen.

Partsgemensamt forum 2018

Parterna träffas fem gånger per år. Information om mötenas teman och sammanfattningar av dialogen finns i artikeln Möten under 2018.

Det civila samhällets representanter:

 • Antirasistiska akademin
 • Civilsamhällets organisationer i samverkan (Civos), 5 platser
 • Ensamkommandes förbund
 • Forum - idéburna organisationer med social inriktning
 • FRII - Frivlligorganisationernas insamlingsråd
 • Funktionsrätt Sverige
 • Ideell kulturallians
 • KSAN - Kvinnoorganisationernas Samarbetsråd i Alkohol- och Narkotikafrågor
 • LSU - Sveriges Ungdomsorganisationer
 • Mattecentrum
 • Riksidrottsförbundet
 • Riksorganisationen Give it forward
 • Riksorganisationen Hela Sverige ska leva
 • Rom och Resande kvinnoforum
 • Sveriges Föreningar
 • Unionen

Reservplatser i följande ordning:

 • Coompanion Sverige
 • Muslimska fredsrörelsen: Svenska muslimer för Fred och Rättvisa 
 • Malmö Pride
 • Föreningen Tilia

Regeringskansliet

Företrädare för regeringen kommer från Kulturdepartementet och från de departement som ansvarar för de sakfrågor som diskuteras.

Information om hur organisationerna och representanterna utses samt hur forumet arbetar finns i artikeln Så här arbetar Partsgemensamt forum.

Summering av dialogerna

Varje år summeras samtalen i en årsskrift. De årliga sammanställningarna beskriver konkreta förslag på hur politiken kan vidareutvecklas för att förbättra det civila samhällets förutsättningar och villkor samt anger utmaningar på några viktiga områden.

Den senaste skriften beskriver konkreta förslag och utmaningar på dessa områden:

 • Civilsamhället och tilliten till demokratin
 • Civilsamhället och samhällsplanering, fördjupning
 • Civilsamhället och representativiteten
 • Civilsamhället och värdegrunden - demokratibegreppet

Läs mer om förslagen och utmaningarna i

Läs även skrifterna från tidigare års forum och vad som diskuterades då:

* NOD (Nationellt organ för dialog och samråd mellan regeringen och det civila samhället) är ett samarbete mellan regeringen och idéburna organisationer.