Lokala resurscenter

Bidrag till projekt som vill upprätta lokala resurscenter för att stärka den demokratiska delaktigheten.

Demokratisk delaktighet genom lokala resurscenter

Bidrag till projekt som vill upprätta lokala resurscenter i stadsdelar och bostadsområden som kännetecknas av lågt valdeltagande och svag demokratisk delaktighet.

Ett lokalt resurscenter är en mötesplats för lokalt engagemang där boende i området inspireras att delta i nätverk, grupper eller föreningar. Resurscentret ska fungera som en länk mellan boende och etablerade föreningar och organisationer. Det ska kunna erbjuda stöd och vägledning så att olika individer får bättre förutsättningar att framföra åsikter och påverka beslutsfattande på lokal, regional och nationell nivå.

Ansökan

Ni ansöker i Myndigheten för ungdoms- och civilsamhällesfrågors ansökningssystem.

Sista ansökningsdag var 15 mars 2018.

Ni kan söka bidraget

Ideella organisationer kan ansöka.

Organisationen ska:

  • ha bedrivit verksamhet i Sverige i minst två år före ansökan om bidrag,
  • vara självständig och demokratiskt uppbyggd samt följa demokratins idéer, inklusive principerna om jämställdhet och förbud mot diskriminering. Organisationer som hör till en större riksorganisation ska ha upprättat egna stadgar.
  • ha lokal förankring i det specifika område eller den stadsdel där verksamheten ska bedrivas.

Prioriteringar

Vi prioriterar projekt

  • där organisationer har förutsättningar att bedriva ett långsiktigt arbete med demokratifrågor lokalt,
  • där organisationer samarbetar med (eller har ett stöd för verksamheten från) kommunen, stadsdelsförvaltningen eller annan kommunal verksamhet. Hur samarbetet ska gå till ska vara nedtecknat i en gemensam avsiktsförklaring.
    Vid bedömningen av projektansökningar tar vi också hänsyn till om organisationer har tillgång till egna kansliresurser.

Bidragets storlek

Under 2018 har MUCF 4 150 000 kronor att fördela. MUCF har fått i uppdrag att fördela bidraget under 2015-2018.

Projektets starttid och längd

Projektet kan pågå i högst 12 månader.