Lokala resurscenter

Bidrag till projekt som vill upprätta lokala resurscenter för att stärka den demokratiska delaktigheten.

Demokratisk delaktighet genom lokala resurscenter

Bidrag till projekt som vill upprätta lokala resurscenter i stadsdelar och bostadsområden som kännetecknas av lågt valdeltagande och svag demokratisk delaktighet.

Ett lokalt resurscenter är en mötesplats för lokalt engagemang där boende i området inspireras att delta i nätverk, grupper eller föreningar. Resurscentret ska fungera som en länk mellan boende och etablerade föreningar och organisationer. Det ska kunna erbjuda stöd och vägledning så att olika individer får bättre förutsättningar att framföra åsikter och påverka beslutsfattande på lokal, regional och nationell nivå.

Ansökningstider

Bidraget går att söka igen år 2017.

Ni kan söka bidraget

Ideella organisationer kan ansöka.

Organisationen ska:

 • ha bedrivit verksamhet i Sverige i minst två år före ansökan om bidrag
 • vara självständig och demokratiskt uppbyggd samt följa demokratins idéer, inklusive principerna om jämställdhet och förbud mot diskriminering. Organisationer som hör till en större riksorganisation ska ha upprättat egna stadgar.
 • ha lokal förankring i det specifika område eller den stadsdel där verksamheten ska bedrivas

Prioriteringar

Vi prioriterar projekt

 • där organisationer har förutsättningar att bedriva ett långsiktigt arbete med demokratifrågor lokalt
 • där organisationer samarbetar med (eller har ett stöd för verksamheten från) kommunen, stadsdelsförvaltningen eller annan kommunal verksamhet. Hur samarbetet ska gå till ska vara nedtecknat i en gemensam avsiktsförklaring.
  Vid bedömningen av projektansökningar tar vi också hänsyn till om organisationer har tillgång till egna kansliresurser.

Bidragets storlek

Till årets ansökningsomgång finns det totalt 4 150 000 kronor att fördela.

Nyheter för i år:

 • I år är det bara ett ansökningstillfälle.
 • Projektet kan tidigast starta efter beslut 1 juni 2016. Projektet får pågå i högst 12 månader. Möjlighet till förlängning finns efter dialog med MUCF.
 • Slopade möjligheter att komplettera det beskrivande projektinnehållet. Det ska endast vara möjligt att komplettera formella handlingar samt justera budgetposter. Endast ett tillfälle erbjuds för komplettering.
 • Nya bedömningsgrunder, se Krav på projekt.