Insatser för unga som varken arbetar eller studerar

Bidrag till samverkansinsatser för unga som varken arbetar eller studerar.

Miljö: Storkök. Tre kockar lagar mat.

Bidrag till kommuner och samordningsförbund för att underlätta etablering i arbets- och samhällslivet för unga som varken arbetar eller studerar eller som löper risk att hamna i en sådan situation. Verksamheten ska i huvudsak riktas till unga och unga nyanlända i åldern 15-25 år.

I samverkan med andra
Verksamheten ska ske i samverkan med olika samhällsaktörer, som till exempel landsting, myndigheter, näringsliv och organisationer inom det civila samhället. I de planerade eller befintliga verksamheterna ska uppsökande arbete ingå för att nå unga som varken arbetar eller studerar.

Ansökan

Ni ansöker i Myndigheten för ungdoms- och civilsamhällesfrågors ansökningssystem.

Sista ansökningsdag var 15 mars 2018.

Ni kan söka bidraget

Kommuner och samordningsförbund som bedriver eller vill bedriva särskild verksamhet riktade till unga som varken arbetar eller studerar.

Prioriteringar

Vi prioriterar:

  • kommuner och samordningsförbund som inte har någon verksamhet till unga som varken arbetar eller studerar,
  • verksamheter som riktas till unga mellan 20-25 år och som särkilit uppmärksammar unga nyanländas behov.

Bidragets storlek

Under 2018 har MUCF 17 150 000 kronor att fördela. MUCF har fått i uppdrag att fördela bidraget under 2016-2018.

Projektets starttid och längd

Projektet kan pågå i högst 12 månader.