Inga statliga bidrag ska gå till verksamhet som inte bidrar till att stärka demokratin

I en artikel i Göteborgsposten den 3:e oktober skriver Stilhoff Sörensen att ”Trots allvaret i avslöjandet händer inget.” Här redogör vi för myndighetens pågående arbete med att förstärka våra rutiner.

I en artikel i Göteborgsposten 3 oktober skriver Stilhoff Sörensen att ”Trots allvaret i avslöjandet händer inget.”

Myndigheten för ungdoms- och civilsamhällesfrågor vill här informera om myndighetens pågående arbete med att förstärka rutinerna kring vår bidragsprocess. Vilka åtgärder som vidtagits och vilka som ligger framför oss.

Statskontoret har just lämnat sin rapport till regeringen där det tydligt framgår att ”myndigheten i allt väsentligt fullgör sitt uppdrag”. Men vi ska fortsätta vårt utvecklingsarbete.

Redan hösten 2016 påbörjades arbetet med att inom befintliga resurser göra de förändringar som vi bedömde som mest nödvändiga.

Vi har genomfört följande förstärkningar i bidragsgivningen:

 • Snävare tillämpning av demokratikriteriet.
 • Förbättrade kontroller avseende demokratisk verksamhet.
 • Tydligare krav att organisationerna själva ska beskriva om de ifrågasatts ur demokratisk synpunkt.
 • Korrekt placering av bevisbördan – vid ansökan är det organisationen som ska visa att de uppfyller kraven.
 • Id-kontroll av firmatecknare vid ansökan och delredovisning av pågående projekt.
 • Upparbetade kontakter med andra myndigheter såsom SST, DO, MSB och polismyndigheter.
 • Prioritering av organisations- och projektbesök.
 • Prioritering av granskning och bedömning av slutrapporter.
 • Specialisering och kontinuitet för handläggarna i fråga om vilka stödformer man jobbar med.
 • Utöver kontroller av organisationerna hos Kronofogdemyndigheten även kontroll hos Skatteverket.
 • Nya rutiner för att hantera ärenden om återbetalning.
 • Inrättat en särskild grupp för granskning vid allvarliga uppgifter om oegentligheter.

Det ligger även i planen att inrätta referensgrupper och utöka omvärldsbevakningen. Vidare kommer vi jobba mer med riskanalyser i arbetet och utöka bemanningen vid bedömningar. Arbetet har påbörjats, men är inte klart. Vi har på intet sätt avstannat i att verkställa nya rutiner.

Vissa åtgärder kräver ökade resurser. Vilket även Statskontoret pekar på i sin rapport. Delar av detta rapporterades till regeringen i rapporten ”Att verka demokratiskt – redovisning av hur MUCF granskar och följer upp demokrativillkoren för statsbidrag” i år.

Lena Nyberg, generaldirektör Myndigheten för ungdoms- och civilsamhällesfrågor

Replik publicerad i Göteborgsposten 6 oktober 2017.

Nyhetsdatum: 
2017-10-06