Föreningar ger kommunerna högst betyg

Ungdomsstyrelsen har lämnat Dialog, självständighet och långsiktiga förutsättningar till regeringen i det årliga uppdraget att belysa det civila samhällets villkor.

Rapporten beskriver hur ett slumpmässigt större urval av ideella föreningar ser på förutsättningarna för att bedriva och utveckla sin verksamhet. Den visar bland annat att föreningarna har tät kontakt med tjänstemän i landets kommuner. Föreningarna värderar också dessa tjänstemän högre än deras kollegor i stat och regioner.

Kommunaltjänstemännen får medelvärdet 3,23 respektive 3,33 på en femgradig skala när föreningarna betygsätter samarbetsklimat och tjänstemännens kunskap om föreningarnas villkor. Statstjänstemännen hamnar på 2,67 respektive 2,72.

Civilsamhällets villkor

Dialog, självständighet och långsiktiga förutsättningar tar upp en rad vitala frågor kring civilsamhället: kontakten med offentliga instanser, föreningarnas uppfattning om sin egen självständighet, hur uppdrag för stat eller kommun påverkar oberoendet och de överenskommelser som har gjorts mellan ideell och offentlig sektor.

– Rapporten är en långsiktig ansats för att följa upp villkoren i civilsamhället. Ett intressant resultat är att föreningar med offentliga uppdrag inte ser detta som ett hinder för självständighet och oberoende. Offentliga bidrag och medlemsintäkter dominerar föreningarnas intäkter. De flesta upplever att de har haft ekonomiska förutsättningar att bedriva och i viss mån även utveckla verksamheten under 2012. De lokala och regionala föreningarna ansluter sig i något högre grad än de nationella till den uppfattningen. Samtidigt uppger en ganska stor del att de ekonomiska förutsättningarna har försämrats de senaste tre åren. Majoriteten menar dock att deras ekonomi är oförändrad, säger Per Nilsson, Ungdomsstyrelsens generaldirektör.

Partsgemensamt forum

I samband med att Dialog, självständighet och långsiktiga förutsättningar hade lämnats till regeringen presenterades den för Partsgemensamt Forum (PGF). Det är en mötesplats för dialog och samråd mellan regeringen och det civila samhället som Ungdomsstyrelsen ansvarar för.

Nyhetsdatum: 
2013-05-08