Bidrag till sommarlovs- aktiviteter

Bidraget går inte längre att söka i år.
Bidrag till landets kommuner för att ordna gratis aktiviteter för barn under sommarlovet. Alla barn har rätt till en rolig sommar!

Ungdomar på badbrygga ser mot skymningen

Ni kan söka

Kommuner kan rekvirera bidraget för att utveckla och genomföra sommarlovsaktiviteter.

Bidrag till
sommarlovsaktiviteter

Bidraget ska möjliggöra möten över sociala gränser.

Sommaraktiviteterna ska:

 • vara kostnadsfria för barn och unga i åldrarna 6-15 år
 • ge barn och unga stimulans och personlig utveckling
 • stimulera både flickors och pojkars deltagande, främja integration och skapa nya kontaktytor mellan barn med olika sociala bakgrund
 • genomföras så att alla barn behandlas lika vad gäller tillgång och deltagande, därför ska heller ingen behovsprövning göras av de barn som deltar i aktiviteterna.

Bidraget till sommarlovsaktiviteter ska vara ett tillskott och utöver det kommunerna själva anslår för sina sommarlovsaktiviteter 2016.

Rekvisition av bidraget

Kommuner begär utbetalning av bidraget i Myndigheten för ungdoms- och civilsamhällesfrågors ansökningssystem.

Senast 1 juli 2016 ska kommuner ha rekvirerat bidraget. Bidraget går bara att rekvirera vid ett tillfälle. Den som rekvirerar ska vara utsedd av kommunen.

Redovisning av det beviljade bidraget

De kommuner som har beviljats bidrag till sommarlovsaktiviteter 2016 ska senast den 1 november 2016 lämna en ekonomisk redovisning av bidraget till MUCF.

Detta ska redovisas:

 • vilka aktiviteter som har genomförts
 • antalet flickor och pojkar 6-15 år som har deltagit i sommarlovsaktiviteterna
 • effekter av sommarlovsaktiviteterna och särskilt effekterna för barn från ekonomiskt utsatta familjer
 • vad kommunen själva har anslagit för sommarlovsaktiviteter i år och 2015
 • hur kommunens sommarlovsaktiviteter har utvidgats med stödet från MUCF
 • de medel som inte har fördelats eller som inte använts i enlighet med stödets ändamål ska återbetalas till MUCF. Återbetala beloppet senast den 1 december 2016.

Så redovisar ni

 • Redovisningen av sommarlovsstödet ska göras i Myndigheten för ungdoms- och civilsamhällesfrågors ansökningssystem. Där hittar ni slutrapportsformuläret. För att slutrapportera loggar ni in med det lösenord som ni angav i er rekvisition.
 • Om bidraget har använts för flera aktiviteter går det att redovisa aktiviteterna i fältet ”Andra kostnader”. 
 • Kommunen behöver inte lämna kvitton till MUCF vid redovisningen. 
 • Till den ekonomiska redovisningen ska även bifogas ett underskrivet granskningsintyg (öppnas i ett nytt fönster). Granskningsintyget kan undertecknas av kommunrevisor, förtroendevald revisor, ansvarig chef eller förvaltningschef.

Bidragets storlek

I år fördelar MUCF cirka 199 miljoner kronor till landets kommuner. Varje kommun får rekvirera bidrag upp till det belopp som räknats fram i en så kallad fördelningsnyckel. Fördelningsnyckeln är baserad på statistik över antalet barn i hushåll med försörjningsstöd.

Alla barn har rätt till ett bra sommarlov!