Bidrag till sommarlovs- aktiviteter

Bidraget går inte längre att söka för 2016.
Bidrag till landets kommuner för att ordna gratis aktiviteter för barn under sommarlovet. Alla barn har rätt till en rolig sommar!

Ungdomar på badbrygga ser mot skymningen

Ni kan söka

Kommuner kan rekvirera bidraget för att utveckla och genomföra sommarlovsaktiviteter.

Inför 2017

Vi räknar med att landets kommuner kan börja söka bidrag igen från och med 1 januari 2017. Hur mycket pengar som kommer att fördelas vet vi först när MUCF får sitt regleringsbrev i mitten av december 2016. Men vårt tips är att ni redan nu börjar förbereda era sommarlovs-aktiviteter för att vara ute i god tid.

Bidrag till sommarlovsaktiviteter

Bidraget ska möjliggöra möten över sociala gränser.

Sommaraktiviteterna ska:

  • vara kostnadsfria för barn och unga i åldrarna 6-15 år
  • ge barn och unga stimulans och personlig utveckling
  • stimulera både flickors och pojkars deltagande, främja integration och skapa nya kontaktytor mellan barn med olika sociala bakgrund
  • genomföras så att alla barn behandlas lika vad gäller tillgång och deltagande, därför ska heller ingen behovsprövning göras av de barn som deltar i aktiviteterna.

Bidraget till sommarlovsaktiviteter ska vara ett tillskott och utöver det kommunerna själva anslår för sina sommarlovsaktiviteter 2017.

Till de kommuner som ska komplettera sin slutrapport:

  • Kommunen behöver inte lämna kvitton till MUCF vid redovisningen. 
  • Till den ekonomiska redovisningen ska även bifogas ett underskrivet granskningsintyg. Granskningsintyget kan undertecknas av kommunrevisor, förtroendevald revisor, ansvarig chef eller förvaltningschef. Från och med 2016-10-24 finns det ytterligare ett granskningsintyg för de kommuner där granskningen utförs av annan än revisor. 
    granskningsintyg (öppnas i ett nytt fönster)
    granskningsintyg för annan än revisor (öppnas i ett nytt fönster)

Bidragets storlek

2016 fördelade MUCF cirka 199 miljoner kronor till landets kommuner. Varje kommun får rekvirera bidrag upp till det belopp som räknats fram i en så kallad fördelningsnyckel. Fördelningsnyckeln är baserad på statistik över antalet barn i hushåll med försörjningsstöd.

Alla barn har rätt till ett bra sommarlov!