Bidrag till antidiskrimineringsbyråer

Ungdomsstyrelsen har, på regeringens uppdrag, beslutat om bidrag på 11,5 miljoner kronor till 15 antidiskrimineringsbyråer från norr (Luleå och Umeå) till söder (Helsingborg och Malmö). De arbetar med att ge råd och stöd i diskrimineringsfrågor och med att informera om hur diskriminering kan motverkas. Sammanlagt sökte 29 organisationer om bidrag för antidiskrimineringsverksamhet.

– Ungdomsstyrelsen strävar efter att få en jämn spridning av verksamheter över landet. Vi prioriterar organisationer som visar en stabil och växande verksamhet och dem som lokalt kan få med sig föreningar, kommuner eller andra aktörer i arbetet. Det är också viktigt att det finns olika slags organisationer över landet som får möjlighet att arbeta mot diskriminering. De här verksamheterna är viktiga för människor som drabbas. Frågan om alla människors lika värde är en hörnsten i en fungerande demokrati, säger generaldirektör Per Nilsson.

Syftet med bidragen är att förebygga och motverka diskriminering inom lagens sju diskrimineringsområden. Diskrimineringsgrunderna är kön, etnisk tillhörighet, religion, funktionshinder, sexuell läggning, ålder och könsöverskridande identitet eller uttryck. Byråerna ska ge avgiftsfri rådgivning och informera, till exempel genom opinionsbildning och seminarier.

Några verksamheter som får bidrag är Örebro Rättighetscenter, Integrationscentrum i Trollhättan och Göteborgs rättighetscenter mot diskriminering. Röda Korset, som tidigare drev antidiskrimineringsverksamhet, har inte ansökt i år. Sensus i Luleå och Centrum mot rasism är två nya organisationer som nu får bidrag för att verka i Norrbotten, Västernorrland och Jämtland.

För mer information

Malin Engstedt, pressekreterare, telefon 070-663 39 18 eller e-post malin.engstedt@ungdomsstyrelsen.se.

Nyhetsdatum: 
2013-03-08